Gudenåen - genskabt natur ved Vorup og Hornbæk enge


Vorup enge og Gudenåen

Intro

En lang række fugle og andre dyr er vendt tilbage til Vorup og Hornbæk enge ved Randers efter at Gudenåens gamle vådområder er blevet genskabt

Fugle og andre dyr er vendt tilbage til Vorup Enge efter at området er blevet genskabt som et af Gudenåens store vådområder. Århus Amt, Randers Kommune og Aage V. Jensens fonde stod bag naturgenopretningen, der har til formål at genskabe noget af den tabte natur og nedbringe tilførslen af kvælstof til åen og fjorden. I begyndelsen af 2004 stoppede man pumperne og brød digerne ved Vorup enge, så Gudenåen igen kunne oversvømme området. Vandet strømmede straks ind, og på ingen tid var der skabt en sø.
Stisystemer letter adgangen til området og fra et fugletårn kan man følge det rige fugleliv. Svaner, gæs, ænder, vadefugle og mange andre arter invaderede den nyskabte natur. Før 2004 havde der ynglet 19 forskellige arter, men efter genopretningen steg tallet til over 30 arter. Det nye vådområde fjerner omkring 27 tons kvælstof årligt fra Gudenåen og Randers Fjord. Hornbæk enge har undergået samme forvandling. Arbejdet med at genoprette vådområderne her begyndte i 2009 og er afsluttet.


Den brede ådal på Gudenåens nedre strækning lå gennem årtusinder som frodige enge, hvor køerne græssede og hvor man slog hø. Gudenåen gik dog med jævne mellemrum over sine bredder og oversvømmede engene og de tilstødende jorder. Det skabte frustration hos de bønder, hvis jorder blev berørt af vandmasserne. Derfor fik de gennemført, at deltaet blev fjernet. I 1951 blev Gudenåen afskåret fra Vorup enge med diger så arealerne langs åen kunne pumpes tørre. I de første mange år blev disse tørlagte arealer anvendt til kornproduktion, men pga. faldende udbytte blev kornproduktion efterhånden opgivet de fleste steder. Arbejdet med at inddæmme og afvande Vorup Enge blev afsluttet i 1952. Senere – i 1959 – fulgte inddæmningen og afvandingen af Hornbæk enge nord for åen.

Læs også om Gudenåen - de frodige enge


Fuglene i Vorup enge. Før og efter naturgenopretningen. DOF og Randers Kommune. 2008
Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012