Gudenåen - Vosgårde


Vosgårde. Foto : Nationalmuseet.


I 1488 stadfæstede kong Hans opdelingen af fiskeretten i Mossø mellem Øm kloster og Voer kloster. Tegning: Holger Garner

Intro

Ved Salten Å's udløb i Gudenåen lå i middelalderen et større kompleks med fiskeanlæg, vandmølle og andre bygninger - Vosgårde

I 1930 udgravede Nationalmuseet to fiskegårde ved Salten Å’s udløb i Gudenåen lige nord for Mossø. Stedet hedder fra gammel tid Vosgårde, som betyder ”fiskegården ved åmundingen”. Tidligere mente man, at der var tale om en yngre og ældre ålegård. Ifølge nyere teorier skal de muligvis tolkes som værende samtidige, i hver sin gren af et delt åløb, og tilhørende henholdsvis Vissing/Voer og Øm kloster. Udgravningerne viste, at der ikke blot var tale om enkeltstående fiskeanlæg, men at de hver især har været en del af et større bygningskompleks med omløbskanaler, vandmøller, sluser, bygninger og muligvis også en bro over åen, - altså større anlæg, som har vist klostrenes fine hydrotekniske evner og formåenhed. Begge anlæg gik fra bredden ud til midten af strømmen, og bunden har bestået af vandretliggende tømmer, der blev støttet af lodretstående egepæle. Ved det ene fiskeanlæg var der en større kunstigt anlagt holm på cirka 30 meter i diameter, som var sikret ud mod åen af meget svære egepæle. Den omhyggeligt sikrede holm har formentligt rummet de bygninger, der hørte med til mølle- og fiskeslusen. På holmen fandt man rester af tømmer, planker, brædder, trænagler og brudstykker af munkesten og tagsten.


På grund af fiskeriets vigtighed kunne fiskerettighederne være et stridsemne mellem lodsejerne. I kilderne kan vi følge en langvarig konflikt mellem Øm kloster på den ene side og klostrene i Voer og Vissing på den anden om grænserne for fiskevandet og fiskerettighederne i Mossø og ved Vosgårde. De tre klostre havde alle jord til Mossø med tilhørende vandløb, hvilket betød, at de måtte dele fiskeretten i disse vande. Det afstedkom mange konflikter. Allerede i 1307 slog biskoppen af Århus, Esger Jul, fast, at ingen måtte fiske i Voer Klosters andel af Mossø uden først at få lov af klostrets abbed. Stridighederne tog til, særligt efter at Gl. Vissing Kloster i 1424 blev nedlagt og store dele af dets besiddelser kom ind under Voer Kloster.

Efter en langvarig retssag mellem Øm og Voer kloster dømte Kong Christian I i 1460 i sagen, og bestemte, at Voer Kloster skulle have det fiskeri i Vosgårde fiskegård, Gudenåen og Mossø ”til midtstrøms”, som Vissing kloster tidligere havde ”brugt i gammel tid”.

Fiskerigrænserne og rettighederne i Mossø blev i 1485 bevidnet af 24 gode sognemænd på tinge, en afgørelse, der i 1488 blev stadfæstet af Kong Hans.

Læs mere om Vissing kloster


Assenfeldt Birkebæk, C. : Mossø-Klostrenes omstridte fiskegård ved Vosgård. Århus Stifts Årbøger.56, 1963, s. 41 – 58 Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012