Willers Gård i Rødby


Willers Gård. Juni 2011.


Willers Gård i 1950erne.


Willers Gård først i 1970erne, før den blev malet gul.


Willers Gård.


Willers Gård. Her ser man navnet P. Willer over indgangsdøren. Årstallet ukendt.


Willers Gård. Omfattende restaurering i 1976.


Willers Gård. Baggården med tilbygninger, hvor bønderne mødtes og opstaldede deres heste. Årstal ukendt.


Købmandsgården Willers Gård.


Købmandsgården Willers Gård.

Intro

Lige midt i Rødby - nærmere betegnet Vestergade 1 - ligger en gammel købmandsgård, opført i 1729. Medlemmer af Willer-slægten drev gennem generationer købmandshandel m.v. herfra.

Familien Willer - eller Wilder - stammer fra en gård på det nordlige Femern. Det var en Jacob Wilder, der i 1628 flygtede fra sin fødegård og slog sig ned i Rødby. Det var voldsomme begivenheder i hjemmet under Wallensteinsoldaternes kortvarige besættelse af øen, der var den direkte årsag. En ældre bror, Drewes Wilder, blev dræbt af soldaterne, da de var nærgående overfor hans unge hustru.

Sammen med Jacob flygtede også en anden ældre bror. Denne slog sig ned på Christianshavn i København, hvor navne som Wildersgade og Wilders Plads vidner om hans virke.

Kilde:
Avisudklip baseret på en samtale med et medlem af Willer-slægten.


Den gamle købmandsgård kaldet Willers Gård, er opført på en tid, hvor Rødby fungerede som havneby og var den almindelige færgeby til Femern. Gården fungerede i århundreder som købmandsgård og traktørsted. Formodentligt er det kirkeværge Jens Marcussen Willer, der har bygget ejendommen i røde munkesten i 1729, nogle mener dog, at gården kan være ældre.

Stedet, hvor Willers Gård nu ligger, er historisk kendt gennem århundreder. Her lå fra meget gammel tid et traktørsted med handel og overnatning for standspersoner og andre, som fra Dragsminde færgested rejste ud og ind i landet, bl.a. adskillige kongelige personer.

Ejerskabet til gården kendes tilbage til 1761, hvor gården indtil 1850erne var i hænderne på forskellige ejere. Købmandsfirmaet P. J. Willer grundlagdes den 31. oktober 1851, da den driftige handelsbetjent Peder Jørgensen Willer etablerede sig på gården. Tidligere havde Willer-slægten haft købmandsgård andetsteds i Rødby tilbage fra 1700-tallet. Gårdens forskellige bygninger overlevede delvist den store brand i byen i 1774, og på Carte over Kjøbstaden Rødbye fra 1797 ses gårdens hovedbygning placeret langs Vestergade med et parallelt liggende mindre baghus mod syd. I 1801 findes beretninger om en tværbygning af bindingsværk på 12 fag, som husede magasin, stalde m.m. Denne bygning blev senere udvidet til 18 fag og nedrevet efter 1941.

Det har sikkert været en æressag for den unge Peder Willer at overtage Willers Gård. Han fik oparbejdet en virksomhed, der var kendt over store dele af Lolland. Han drev den som blandet købmandshandel, og der var til denne knyttet et landbrug på 80 tdr. land. Købmand Willer var en mand, der i sit lange arbejdsomme liv forstod at vinde folks tillid. Han førte forretning i kolonial, manufaktur, urtekram og hørkram, korn, foderstoffer og kul samt, som levn fra gammel tid, ret til beværtning, der imidlertid kun anvendtes på markedsdage og bortfaldt ved hans død i 1896, hvor han da var 72 år gammel.

Svigersønnen, proprietær Grønlund Svendsen, Ringsebøllegård, der var eneste arving, overtog den 6. juni 1896 forretningen og fortsatte under navnet P. Willer. Han fortsatte indtil 1908, hvor han overdrog forretningen til sin søn, Ole Svendsen Willer for 30.000 kr. Ole var eneindehaver indtil 1937, hvorefter forretningen blev omdannet til et aktieselskab. Ole Svendsen Willer var også en af de kendte personer i Rødby, bl.a. var han borgmester fra 1921-1925. Han var født i 1880 og døde i 1971.

Købmandsgården blev gennemrestaureret i årene 1939-40, og det er givetvis i forbindelse med denne renovering, at gårdens kalkede facade blev fjernet. Willers Gård ophørte som købmandsgård, da forretningen trådte i likvidation i 1959. Da der ingen var til at videreføre forretningen, blev den efter forhandlinger til flere sider, solgt til Rødby kommune i 1972. Rødby Kommune gennemførte en gennemgribende renovering i 1976, hvor bygningen efter mange overvejelser og diskussioner blev malet gul.

I dag er bygningen indrettet med lokaler, som står til rådighed for byens borgere og foreninger.

Kilder:
C.C. Haugner: Rødby Købstad og Fuglse Herred Søndre Del.
Arkivalier og avisudklip.


Da Rødby brændte i 1774, brændte hele byens centrum ned med undtagelse af kirken og Willers Gård.
Når Willers Gård ikke brændte, er grunden den, at da branden var på sit højeste og gården var omgivet af flammer, steg en hvid mand på en hvid hest op af kælderen under forhuset. Spøgelset red tre gange rundt om gårdens forhus, hvorefter ilden trak sig tilbage.
Derfor brændte kun udbygningerne.

Kilde:
Dansk Folkemindesamling, den 6. april 1935.
Historien er optegnet i 1889 af daværende fuldmægtig A. Jørgensen, efter mundtlig meddelelse af væver Peder Christensen, født 1818, død 1903 i Rødby.


Bygningens miljømæssige værdier knytter sig til dens frie placering på et centralt hjørne i byen, hvor det er muligt at beskue bygningen fra alle vinkler. Facaden vender mod en åben plads og bagsiden mod en lukket gård. En stor del af belægningen, både på pladsen foran og gårdrummet bagved, er af pigsten, hvilket giver et autentisk og traditionsbundet miljø omkring bygningen.

Rødbys funktion som færgested førte til, at byen i 1454 fik købstadslignende privilegier. I 1682 blev den en egentlig købstad. Byens hovederhverv var landbruget, men byens beboere var også beskæftiget med handel og færgefart. I løbet af 1800-tallet blev der fx opført kornmagasiner, den gamle kirkegård sløjfedes, købmænd byggede ud, og rådhuset blev bygget. Willers Gård var én af disse mange købmandsgårde som udvidede handelsvirksomheden i disse år.

Alle gårdene i byen lå enten langs Vestergade eller Østergade. Gamle kort viser, hvorledes handelen var centreret på dette vejforløb med kirke, torv og Willers Gård i centrum. Pga. den senere nedrivning af husets udlænger samt andre købmandsgårde i den absolutte nærhed af Willers Gård fremstår bygningen nu som afslutningen på handelsgaden Østergade, og ikke som en fortsættelse af handelsgaden, som den var i 1800-tallet. Det middelalderlige vejforløb med et ”knæk”, hvor Willers Gård ligger, er i dag faktisk med til at understrege afslutningen på byens handelscentrum. Desuden er der i de seneste ca. 40 år blevet bygget nye lejlighedsboliger i de ”huller”, hvor der tidligere lå handelsgårde. De nye boliger er med til at underbygge det nyere bymønster; at handlen foregår omkring Østergade og Torvet, mens de bymæssige boligkvarterer findes langs Vestergade.

Efter stormfloden i 1872 påbegyndtes digeetableringen af Lollands sydkyst for alvor. Rødbyfjord blev mere eller mindre lukket og dræningen og afvandingen af fjorden gjorde, at sejladsen og dermed handlen til Rødby formindskedes. I midten af 1900-tallet var handelsmændenes storhedstid i Rødby efterhånden forbi, men bygningen Willers Gård står stadig som et monument over handelen i byen.


Vestergade 1
4970 Rødby

BBR-nr.: 360-26407

Willers Gård blev fredet i 1967.

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til selve volumenet med det markante mansardtag og den generelle materialeholdning samt til detaljer som de ældre vinduer, herunder også butiksvinduerne i støbejern.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til det ældre butikslokale med bræddeloft, synlige bjælker, trægulv og det bevarede butiksinventar, samt til bygningens mange ældre døre, gerichter, brystningspaneler og trægulve. På loftet er den synlige trækonstruktion værdifuld.


Fyhn Lassen (m.fl.), Ivar 1992: Huse i Rødby, Rødby Kommune og Planstyrelsen, Miljøministeriet. Hansen, Marius 1981: Rødby – Kongernes færgeby gennem 750 år, Rødby Kommune. Haugner, C. C. 1928: Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del. Tidende's Forlag. Kommuneatlas for Rødby Kommune 1998. Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Rødby Kommune. Müllertz, A. (red.): Danmarks Søfart, Handel og Industri, andet bind, Øerne, Rødby, Danmarks Søfart, Handel og Industris Forlag, 1918. Trap, J.P. 1955: Danmark – Maribo Amt, femte udgave, bd. 4, G.E.C. Gads Forlag. https://www.kulturarv.dk/mussam/VisGenstand.action?genstandId=2804810