Willemoesgården


Hjørnet Østergade-Kindhestegade


Facade og tag, restaureret og kalket 2016


Indgang til udstillingen


Knægte og overgangsfod


Knægt og overgangsfod


Vindue mod Kindhestegade


Tavle i Kindhestegade

Intro

Det rødkalkede bindingsværkshus på hjørnet af Østergade og Kindhestegade er søhelten Peter Willemoes' fødested. Det er et af de ældste huse i Assens og udstillingssted for Museum Vestfyn.

Willemoesgården ligger midt i Assens på hjørnet mellem Østergade og Kindhestegade, hvor facaden indgår i husrækken i begge gader. Hjørnehuset er en to stokværk høj bindingsværksbygning med et rødt, opskalket, teglhængt heltag med bredt udhæng. Længst mod øst er en bred portgennemkørsel. Bygingen står på en sorttjæret kampestenssokkel, og herover er gadesiden rødkalket over stok og sten, mens gårdsiden har sortopstolpet bindingsværk med gulkalkede tavl. Gårdsiden på længen mod Kindhestegade er grundmuret. Facaden mod Østergade har udkraget øvre stokværk båret af udskårne knægte, ligesom der er knægte under tagudhænget. Mellem knægtene er fyldholter eller muret gesims, og henover findes en overgangsfod med dekorative udskæringer. Facaden domineres mod øst af en bred, ældre, tofløjet revleport, hvorover der er en porthammer med forgyldte udskæringer. ”Uden Herren bygger Huset, da arbejde de forgæves som bygge”. ”Uden Herren bevarer Staden, da våge vægterne forgæves”. Der er tillige en to fag bred lude samt en flammeret enfløjet hoveddør med profileret indfatning og granittrappe med støbejernsværn samt en skråtstillet, sorttjæret revleluge i terrænet. I facaden mod både Østergade og Kindhestegade er ældre, torammede vinduer med småtopsprossede ruder og hjørnebeslag. Hoveddøren, porten og samtlige vinduer er malet lysegrønne. I tagfladen findes to ældre, rundbuede kviste med småtopsprossede torammede vinduer. Portrummet har brostensbelægning, gulkalkede vægge og hvidmalede bræddeloft mellem synlige bjælker samt en ældre dør med rude i den øverste del ind til bygningen. Mod gården lukkes portrummet af en nyere, sortmalet gitterport. I gårdsiden er en lude i hjørnet mellem hjørnehusets to længer, og over porten er en hejsekvist med revleluge og hejsebom. Gårdsiden har ældre, hvidmalede, et- og torammede vinduer med småtopsprossede ruder og hjørnebånd. Indvendigt er en ældre grundplan i store træk bevaret, og der er indrettet museum i hele bygningen. I stueetagen er en række gennemlyste stuer, en forstue ved hoveddøren og en ved døren fra portrummet samt to trapper til den øvre etage. Der er tillige et mindre køkken og et toilet mod gården. På førstesalen er der en række værelser, der alle fungerer som udstillingsrum. Materialeholdningen er overordnet ældre, herunder bræddegulve, pudsede vægge og lofter med synligt bjælkelag, hvor imellem der er brædder eller plader med lister. Der er bevaret en del ældre døre og gerichter samt bjælkeender og knægte enkelte steder langs med ydervæggene på førstesalen. I luden mod gaden er brystningspaneler. Mange af vinduerne har ældre lodposter med bevarede anverfere og stormkroge. Tagetagen er uudnyttet og fremtræder med en ældre tagkonstruktion, understregne teglsten og enkelte ældre døre samt et ældre hejseværk mod den østlige gavl. I kælderen er en kraftig tømmerkonstruktion, teglstensgulv, lette bræddevægge og bræddelofter samt kampesten i ydermurene. Bygningshistorie: Willemoesgården er et af Assens ældste byhuse. Omkring år 1600 var bygningen et otte fag dybt gavlhus forsynet med en 5-fags knægtbygget gavl ud mod Østergade samt et syv fags langhus i tilslutning hertil. Det to stokværk høje langhus fungerede som magasinbygning. I 1675 overtog storkøbmand Erik Nielsen ejendommen og tilføjede bygningen endnu tre østlige fag, så bygningen herefter havde den nuværende længde på 15 fag. Det var tillige Erik Nielsens, der stod for den nye indkørslen fra Østergade til det indre gårdrum med den to fag brede port, som han forsynede med en skriftdekoreret porthammer. Dateringen for gadesidens lude er usikker, dog må den være opført før 1761, hvor den er nævnt i den første brandtaksation. Hoveddørens placering stammer fra en restaurering i 1890. I dag fremstår Willemoesgårdens facade rødkalket, da undersøgelser ved en facaderestaurering i 1957-58 viste, at gården havde haft denne farve omkring år 1600. I 1705 købte amtsforvalter Bartram ejendommen, og der blev indrettet amtstue, hvor borgere og bønder skulle betale skat, typisk i korn, som kunne lagres i magasinbygningen. Herefter fulgte 90 år med skiftende amtsforvaltere; Christen Willemoes var den sidste, og det er hans slægt, gården i dag har taget navn efter. Den oprindelige gavlkonstruktion forsvandt formentlig i slutningen af 1700-tallet, hvor bygningen til gengæld fik tilføjet de to kviste. Bygningen er blandt andet fødehjem for den danske søhelt Peter Willemoes (1783-1808). På facaden findes i dag en mindetavle for Peter Willemoes. Familien forlod Assens i 1795, og gården overgik igen til købmandseje. Købmandsvirksomheden blev bibeholdt frem til kommune købte ejendommen i 1914. Herefter blev Willemoesgården brugt som udlejningsejendom til privat beboelse indtil 1955, hvor museum overtog driften af bygningen. (Kilde: https://www.kulturarv.dk)

''Publiceret''