Vonlangensten


Afdelingssten i Nørreskoven, detalje.


Afdelingssten i Nørreskoven, detalje.


Afdelingssten i Nørreskoven, detalje.


Afdelingssten i Nørreskoven, detalje.

Intro

En afdelingssten fra det system von Johann Georg von Langen lavede, da han i 1763 fik mulighed for at få styr på de nordsjællandske skove og driften af dem.

Johann Georg von Langen var forstbotaniker. Han blev født d. 22. marts 1699 i Oberstadt, Thüringen – og han døde d. 25. maj 1776 i Jægersborg.
Han blev først kaldt til Norge, hvor han arbejdede i 12 år. Fra 1763 arbejdede han i Danmark, hvor Frederik 5. på initiativ af overjægermester Carl Christian von Gram hentede ham for at indrette kronens skove i Nordsjælland til økonomisk rationel tømmerproduktion. Indtil da havde næsten alle skove i Danmark været drevne ved plukhugst. Von Langen inddelte skoven i rækker, som efter hugst blev nykultiveret samme år. Skovens areal blev kortlagt og opmålt, så man kunne beregne årshugstens størrelse.
Stendiger og grøfter blev anlagt for at holde husdyrene ude og skoven inddeltes i firkantede afdelinger, der blev indhegnet for at holde vildtet ude.
Von Langen indførte mange forskellige træarter bl.a. nåletræarterne rødgran, ædelgran, lærk og skovfyr til dansk skovbrug. Også ær (ahorn) blev indført og den har fået tilnavnet "von Langens fodspor". I Nørreskoven står endnu to meget høje ædelgraner og flere imponerende lærke og ahorn. I perioden 1763-78 blev den såkaldte Gram-Langenske forstordning indført. Mange af de træer, der i sin tid blev plantet under von Langen, kan stadig ses.Han boede på Jægersborg Slot og blev begravet i Gentofte Kirke, hvor der er opsat en mindetavle over ham.
Von Langens største betydning for Danmarks skovbrug ligger dog ikke i den administrative ordning, han gennemførte, da den forholdsvis blev hurtig opgivet, men derimod i, at han indførte de i Danmark hidtil ikke dyrkede nåletræer, som siden hans tid har bredt sig til alle egne af landet.