Voldbjerg


Efter en brand forsaget af et lynnedslag blev hovedbygningen genopført i sit nuværende udseende. Den tidligere bygning var i bindingsværk, men nu pryder i stedet bygningens røde mursten.

Intro

Nord for Ringkøbing ligger Voldbjerg. Herregården kendes tilbage fra middelalderen, og i mange århundrede ejede adelsslægterne Skram, Krag og Rantzau herregården. I 1792 blev Voldbjerg solgt til godsets fæstebønder, der som selvejere opførte nye gårde.

''Historien om Voldbjerg'' I Voldbjergs tidlige historie nævnes både slægten Krag og Skram som ejere til herregården, og disse to slægter kan derfor i perioder have været samejere af gården. I 1388 ejede Jens Skram Voldbjerg, og gården var de næste 200 år i denne slægts besiddelse. I 1613 blev det igen slægten Krag, der overtog Voldbjerg, da Niels Krag blev ny ejer. Han var en af landets fremtrædende embedsmænd, hvor han gjorde tjeneste i kancelliet og kort inden sin død blev optaget i rigsrådet. Niels Krag forøgede godset og samlede besiddelserne omkring hovedgården. Derved kunnehoveriet udnyttes mere effektivt. Sønnen Otte Krag forøgede også godsets rigdom, og selv om han opkøbte en række andre herregårde fortsatte han med at skrive sig til Voldbjerg. Otte Krag var desuden rigsråd og en af de mest fremtrædende modstandere af Enevældens indførelse 1660. Datteren Sophie Amalie arvede Voldbjerg. Hendes anden ægtemand Otto Rantzau samt deres søn Christian Rantzau blev begge anset for at være hensynsfulde godsejere overfor de lokale bønner. I 1792 blev Voldbjerg solgt til et konsortium bestående af herregårdens egne fæstebønder. De udskilte deres fæstegårde til selveje og udstykkede selve hovedgårdens jorder. Hovedparcellen var blevet solgt videre af bønderne, og i 1830 overtog Christen Sørensen gården, hvis efterkommere ejede Voldbjerg frem til midten af 1900-tallet. ''Markante ejere'' 1388: Jens Skram 1613-1650: Niels Krag 1688-1710: Otto Rantzau 1792: Konsortium af fæstebønder 1830-1861: Christen Sørensen Læs mere om Voldbjerg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/voldbjerg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen er opført i 1874 efter en brand forsaget af et lynnedslag. Det er en trefløjet, grundmuret og skiferhængt bygning i røde mursten. Den tidligere hovedbygning skal have været et trefløjet anlæg i bindingsværk, som der er fundet rester fra i haven nord for gården. ''Omgivelser'' Tidligere har Voldbjerg været omgivet af en voldgrav, hvilket man endnu kan se rester fra i herregårdens have. Til Voldbjerg hører også en trelænget avlsgård, der blev opført i 1907 efter en brand. Altertavlen i Hee Kirkeer i senrenæssancestil fra 1635 og skænket af Voldbjergs ejer Niels Krag. I fontehimmelen over døbefonten fra omkring 1650 ses desuden våbenskjoldet for Otte Krag og hans hustru, Anna Rosenkrantz. ''Bygninger og gods'' 1792: Fæstegårdene frasælges til selveje og hovedgårdens jorder udstykkes til 17 gårde 1874: Hovedbygning opføres 1907: Ladebygninger opføres

''Fakta'' Adresse: Voldbjergvej 2, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Tidligere: Ringkøbing amt, Hind herred, Hee sogn Ejer: Hans Byskov (2016) Funktion: Landbrug og skovdrift (2016) Størrelse: Ager 100ha, eng 8ha, skov 3ha, park/have 1ha (2016) Offentlig adgang: Ikke offentlig adgang Fredning: Ikke fredet. Hovedbygning med af høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 3) (2016)

''English'' Voldbjerg is one of a number of smaller manors in western Jutland. It lies in short distance north of the town Ringkøbing. For hundreds of years Voldbjerg was owned by the families of Skram and Krag with several owners being higly ranked noblemen close to the king. In the 17th century the manor increased its possessions greatly and became an important estate. In 1792, Voldbjerg was dissolved as an estate, when it''' '''was bought collectively by the peasants serving under the estate. The copyhold farms were sold off and the home farm under the manor itself was parceled out.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''