Vindum Overgaard
Intro

Herregården Vindum Overgaard ligger omgivet af åbne marker og skov i området sydøst for Viborg. Vest for herregården ligger Vindum kirke, som tidligere var centrum for landsbyen Vindum. Landsbyen blev flyttet til sin nuværende beliggenhed af Vindum Overgaards ejer, Jep Brun, i perioden 1537-1554.

''Historien om Vindum Overgaard'' Vindum Overgaard kendes tilbage fra senmiddelalderen, hvor den tidligste beboer vi kender til, var Johanne Hansdatter Podebusk i 1428. I perioden 1537-1556 var Vindum Overgaard delvist ejet af adelsmanden Jep Brun. Han søgte at samle sine jordtilliggender omkring hovedgården for derved at optimere udnyttelsen af fæstebøndernes hoveri. Gennem 1500-tallet var Vindum Overgaard fordelt mellem flere parter og først omkring 1600 var det fulde ejerskab samlet ved Brun-slægten. Grundet gæld og de store ødelæggelser som den danske deltagelse i Trediveårskrigen (1625-1629) førte med sig, måtte Brun-slægten afhænde gården i 1632. Vindum Overgaard oplevede stor fremgang, da den i 1648 gik til en af rigets mægtigste mænd, rigsmarsk Anders Bille. Han gennemførte i sin tid et storstilet byggeri med ny hovedbygning og omfattende avlsbygninger. Gennem 1700-tallet skiftede Vindum Overgaard mellem en række nyadelige og borgerlige ejere, som eksempelvis Janus de Friedenrich, Mathias H. Steenfeldt og Jean Arnold Fischer. Sidstnævnte fik i 1797 kongelig tilladelse til at frasælge fæstegårdene og i 1815 fik den berygtede godsspekulant Johan Conrad Schuchardt tilladelse til at udstykke hovedgårdsjorden. I 1943 blev Vindum Overgaard købt af Aage de Neergaard, som i sin ejertid genopførte avlsgården efter en brand og lod en del af markerne dræne for at kunne drive jorden med moderne maskiner. Familien de Neergaard ejer stadig Vindum Overgaard den dag i dag. ''Markante ejere'' 1537-1556: Jep Brun 1648-1657: Anders Bille 1794-1804: Jean Arnold Fischer 1806-1819: Johan Conrad Schuchardt 1943- : Aage de Neergaard Læs mere om Vindum Overgaard på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/vindum-overgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Under sit ejerskab af Vindum Overgaard opførte Anders Bille et stort avlsanlæg og en ny hovedbygning på stedet. Meget tyder dog på, at Anders Bille ikke havde i sinde at tage fast bolig på Vindum Overgaard, da den trefløjede hovedbygning blev opført i bindingsværk, hvorimod det trelængede avlsanlæg blev opført i røde munkesten. Af disse tre længer skulle den østlige have været en af de største i Nordjylland. Byggeriet må derfor primært have været rettet mod at optimere godsdriften. I dag står kun avlsgårdens sydlige længe og denne har siden slutningen af 1600-tallet fungeret som hovedbygning. Den hvidkalkede bygning bestod oprindeligt af én enkelt fløj, men har gennem tiden fået tilføjet en udløberfløj mod syd. Bygningens røde tegltag er halvvalmet og gavlene såvel som den gennemgående gavlkvist er kamtakkede. ''Omgivelser'' Gennem middelalderen lå Vindum Overgaard i forbindelse med landsbyen Vindum, der bredte sig øst for Vindum kirke. I perioden 1537-1554 blev landsbyen Vindum imidlertid flyttet til sin nuværende position ca. 500 meter syd for kirken. Denne flytning blev foretaget af Jep Brun med henblik på at samle godsets jord omkring hovedgården. ''Bygninger og gods'' 1537-1556: Landsbyen Vindum flyttes Ca. 1648: Opførsel af hovedbygning i bindingsværk og avlsgård i munkesten Omkring 1700: Den sydlige længe af avlsgården tages i brug som hovedbygning 1797: Bøndergodset sælges fra 1815: Hovedgårdens jord udstykkes

''Fakta'' Adresse: Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro Kommune: Viborg Tidligere: Viborg amt, Middelsom herred, Vindum sogn Ejer: Hans C. de Neergaard (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, maskinstation, boligudlejning og gårdbutik (2017) Størrelse: Ager 315 ha, skov 34 ha og park/have 3 ha (2017) Offentlig adgang: Adgang til gårdbutik Fredning: Bygningerne er ikke fredet (2017) Besøg [http://vindumovergaard.dk/ vindumovergaard.dk]

''English'' The manor Vindum Overgaard is situated in the area southeast of Viborg surrounded by open fields and forest. West of the manor we find Vindum church which was formerly the center of the village named Vindum. This village was moved to its present location by Vindum Overgaards owner Jep Brun in 1537-1554. The present manor house originally formed the southern part of the stablebuildings erected in 1648.''''

''Publiceret''

''Publiceret''