Vester Starup kirke


Vester Starup kirke. Museet for Varde By og Omegn


Vester Starup kirke. Museet for Varde By og Omegn


Vester Starup kirkes døbefont. Museet for Varde By og Omegn


Ældre dias af Vester Starup kirkes altertavle. Museet for Varde By og Omegn

Intro

”Jeg ved næppe nogen kirke her til lands, hvis indre i højere eller i så høj grad som denne tarvelige lille kirke har bevaret en fjern fortids præg”. Denne observation blev gjort i 1873, og der er ikke meget, der har ændret sig siden.

Bygningen
Kirkens kor og skib er romanske, tårnet fra senmiddelalderen (omkring 1500). Tårnets pyramidespir er fra 1850. Kirken har fladt bjælkeloft. Skibets to blændede romanske vinduer smykkes af udhuggede spiraler, der på det ene danner et liljemønster. Der er gjort flere møntfund i kirken og på kirkegården med bl.a. mønter fra Svend Grathe, Christoffer II og Valdemar Sejrs tid.

Tiggerkrøbling og Nødhjælpere
Den store senkatolske fløjaltertavle fra omkring 1520 fylder næsten hele korets bagvæg og danner således et kompakt punktum for enden af de tætstående stolerækker. Altertavlens store udskårne træfigurer forestiller i midten en Nådestolsgruppe med Gudfader og Jesus som smertensmand flankeret af Maria med Barnet og Skt. Markus med en tiggerkrøbling. I sideskabene står de 12 apostle, og forneden ses som noget usædvanligt 12 Nødhjælperhelgener afbildet som både mænd og kvinder.

Kirken rummer desuden to sidealterfigurer fra omkring 1500, der forestiller Maria med barnet og en bispehelgen, muligvis Skt. Martin af Tours, til hvem kirken sandsynligvis er indviet. Prædikestolen fra 1639 i forsinket højrenæssancestil prydes i arkadefelterne af malerier fra omkring 1726 af de fire evangelister. Prædikestolen krones af en himmel med englehoveder og drejede småspir. Et panel fra en gammel skriftestol fra 1574 er opsat i koret.

Kilder
Vester Starup, Grimstrup, Vester Nykirke, Fåborg. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.