Vennerslund herregård


Den nye hovedbygning set fra haven, foto Finn Brasen


Den nye hovedbygning og gavlen af den gamle hovedbygning, foto Finn Brasen


Avlsgården, foto Finn Brasen


Alléen fra Vennerslund til Stadager Kirke


Parti fra parken på Vennerslund, foto Finn Brasen

Intro

Herregården Vennerslund opstod på den gamle hovedgård Stadagers jord i forbindelse med krongodssalget på Falster i 1766. Vennerslund blev i 1847 ophøjet som det sidste i Danmark til stamhus for familien Grandjean.

I forbindelse med salget af krongodset på Falster i 1766 genopstod Stadager gods, som blev erhvervet af kancelliråd Hans Tersling (1736-85) og justitsråd Peder Thestrup (1744-1813). Som udtryk for tidens rousseauske sværmeri for følelser og naturen navngav de gården Vennerslund.

De to nye ejere nyopførte gården i bindingsværk, som opbyggedes over en øst-vestgående symmetriakse. Ankomsten skete fra øst ad en poppelallé, der flankeret af to mindre symmetrisk placerede huse – en art corps de garde – og de endnu eksisterende damme ledte frem til det store gårdsrum, som på ankomstsiden flankeredes af to store ens lader, oprindeligt med stråtage, hvoraf den sydlige i 1967 blev nedrevet efter brand. Gårdsrummet var omkranset af flere fritliggende avlsbygninger – deriblandt et hollænderi – og mod vest af haveanlægget, der videreførte aksen. Den oprindeligt vinkelrette hovedbygning – hvori flere bygningsdekorationer oprindeligt skal stamme fra det samtidigt nedrevne Nykøbing Slot – var skudt til side og lå i forlængelse af den søndre avlslænge.

Hele anlæggets karakter kan ses som udtryk for periodens herskabelige sværmeri for bonden, det jævne liv og naturen, ligesom hovedbygningens beskedne omfang og udseende er et produkt af, at herskabet kun i begrænset omfang opholdt sig på gården, der normalt blev drevet af en forvalter. Lignende åbne gårdskarakterer ses endnu på Klintholm på Møn og Gjedsergård på Falster.


Forud for oprettelsen af Danmarks sidste stamhus i 1847 for familien Grandjean rejstes en ny hovedbygning på Vennerslund i 1845 ved arkitekt O.M. Glahn (1813-79). Hovedbygningen placeredes i anlæggets midterakse ud til haveanlægget, der samtidig blev omlagt i landskabelig parkstil. Den nye hovedbygnings massive karakter i senempire var oprindeligt forsynet med en stor tresidet støbejernstrappe på gårdssiden – et tidligt eksempel på periodens glæde ved det nye materiales fremkomst.

Ved opførslen af den nye hovedbygning blev den gamle hovedbygning udlagt til forpagterbolig.


Gården har siden gennemgået en del ændringer. Den store rejsestald mod nord nedbrændte i 1937 og genopførtes i mursten, ligesom der er kommet en del omkringliggende bygninger til. Den gamle hovedbygning gennemgik i 1942 en hårdhændet renovering, der bl.a. medførte en nedrivning af vinklen mod vest ud til haven. Samtidig opførtes en grundmuret elevbygning mod øst i tilknytning til den gamle hovedbygning. Den nye hovedbygnings trappepartier mod haven og gårdspladsen er ligeledes ændret og erstattet af nye konstruktioner, ligesom en senere tilkommet terrasse ved sydgavlen med omkransede murpartier senest er fjernet.

Bindingsværket på den gamle hovedbygning har formentlig oprindeligt stået kalket over stok og sten som den endnu gjorde omkring år 1900.


Vennerslund
Vennerslundsvej 15, 17 og 19
4840 Nørre Alslev

Den gamle hovedbygning (ca. 1770) og den nye hovedbygning (1845 af O.M. Glahn)

Fredet i 1950

BBR-nummer: 376-16092-1 - hovedbygning (ny)
BBR-nummer: 376-16092-6 - hovedbygning (gammel)


Ejerrække:

1231-1351 Kronen

ca. 1351 Folmer Folmersen (-) til Stadager
Gift
Ved arv til svigersøn:

-ca. 1387 Jacob Olufsen Lunge (-ca. 1387) til Højstrup, Ryegård, Skovsø, Valby og Stadager
Gift første gang med Maren Myndel (-) til Nielstrup og Asserstrup
Gift anden gang med Elsebe Sandberg (-)
Gift tredje gang med Mette Limbek (-)
ved arv til søn, næste kendte ejer sønnesønnen:

før 1412-ca. 1415 Jacob Olufsen Lunge (-efter 1429) til Stadager
Gift
Gennem arv til farbroderens søn:

ca. 1418- Jacob Andersen Lunge (-) til Stadager
Ved arv eller salg til:

ca. 1462-ca. 1480 Henning Venstermand (-) til Stadager
Gift med Sidsel Neb (-)
Ved arv til søn:

ca. 1480- ca. 1500 Morten Venstermand (ca. 1430- ca. 1500) til Stadager
Gift første gang med Anna Pøiske (-)
Gift anden gang med Helvig Rud (-)
Ved arv til søn:

ca. 1500-51 Jørgen Venstermand (-1551) til Stadager
Gift første gang med Maren Griis (-)
Gift anden gang med Alhed Urne (-efter 1564) fra Aarsmarke
Ved arv til sønnerne:

1551- før 1576 Johan Venstermand (-1587) til Stadager
Gift 1584 med Kisten Beck (-) til Olstrup
Ved overdragelse til broder:

Før 1576-76 Lave Venstermand (-1587) til Stadager og Pederstrup
Ugift
Ved mageskifte med kronen for Pederstrup til:

1576-1766 Kronen
Ved salg af det falsterske krongods til:

1766-85 Hans Tersling (1736-85) til Vennerslund
Gift med Kirstine Hofgaard (1754-1806)
og Peder Thestrup (1744-1813) til Vennerslund
Ugift
Ved Hans Terslings død hans part i arv til enke:

1785-89 Kirstine Hofgaard (1754-1806) til Vennerslund og Gammel Kirstineberg
Gift anden gang med Jacob Edvard Colbjørnsen (1744-1802)
og Peder Thestrup (1744-1813) til Vennerslund, Nysø og Jungshoved
Ugift
Ved udkøb af den ene medejer til:

1789-1805 Kirstine Hofgaard (1754-1806) til Vennerslund og Gammel Kirstineberg
Gift anden gang med Jacob Edvard Colbjørnsen (1744-1802)
Ved arv til søn:

1805-09 Jørgen Tersling (1778-1842) til Vennerslund
Ved salg til:

1809-44 Carl Vincens Grandjean (1771-1844) til Vennerslund
Gift 1797 med Marie Louise Ytting (1762-1833)
Ved arv til nevø:

1844-61 Ludvig Grandjean (1806/8-61) til Vennerslund
Gift 1833 med Caroline Augusta Johanne Marie Ernst Wilde (1811-85)
Ved arv til søn:

1861-82 Johan Carl Wilhelm Grandjean (1834-82) til Vennerslund og Dyttebøl
Gift 1860 med Louise Vilhelmine Phenning (1835-1902)
Ved arv til søn:

1882-1926 Johan Ludvig Grandjean (1862-1926)
Gift med Ingeborg Hansen (1870-1947)
Ved arv til søn:

1926-63 Vincens Grandjean (1898-1963)
Gift 1937 med Nina Agnete Elsa Charlotta Tuxen (1898-1982)
Ved arv til datter:

1963-2001 Susanne Ingeborg Grandjean (1938-) til Vennerslund
Gift 1963 med Jens Knud Bille greve Brockenhuus-Schack (1934-) til Gram og Nybøl
Ved delvis overdragelse til søn:

2001-07 Susanne Ingeborg Grandjean (1938-) til Vennerslund
og Kim Vincens greve Brockenhuus-Schack (1972-) til Vennerslund
Ved fuld overdragelse til søn:

2007- Kim Vincens greve Brockenhuus-Schack (1972-) til Vennerslund
Gift 2000 med Merete Christine Willumsen (1972-)


Vennerslunds historie udspringer af hovedgården Stadager, som oprindeligt lå i en landsby af samme navn. Den tætved liggende kirke er den sidste rest deraf. Stadager var frem til 1576 adelsgods, men mageskiftedes dette år til Frederik II, som omdøbte gården til Sophienholm efter hustruen dronning Sophie.

Umiddelbart efter kongemagtens overtagelse udbyggedes Stadager med nye bygninger og større jordtillæg – muligvis i tilknytning til jagt. Hurtigt forsvandt kongemagtens interesse dog for stedet, som i 1585 fik sit gamle navn tilbage. Stadager blev derefter drevet som forpagtergård under kronen og enkedronningernes livgeding.

Mellem 1706-08 nedbrændte de sidste rester af det gamle Stadager. Gården blev derefter nedlagt og opdelt i seks bøndergårde, som i 1718 blev henlagt under ryttergodset på Falster.