Venner å/Vennerbro

Intro

Vennerbro - med afvandingslauget Lem kær enge med pumpestation og vindmøller mod øst Mod vest ses afvandingslauget Venner-Velling fjordenge med pumpestation og den udrettede Venner å.

Umiddelbart øst for broen deler åen sig i 2. Oprindelig Venner å mod nord og Nørby bæk mod syd. Ved afvandingen af engene under pumpelaget Lem kær enge i 1940-44(pumpestationen ses 300 m mod øst), blev vandløbene rettet ud og forsynet med diger for at gøre de afvandede jorder dyrkbare. Det er Venner å som løber mod nord, mens Nørby landkanal har retning lige ud - mod øst - set fra broen. Også vest for broen er åen rettet ud og afskærmet med diger. Der er det som led i afvandingen af jorder under landvindingslaget Venner-Velling fjordenge - færdiggjort i 1945. Tidligere var der vadested 200 m vest for broen og 3 m øst for broen findes stolper fra en tidligere træbro. På nordsiden af åen lå smugkroen "Stapp-om", hvorfra også færgefarten blev varetaget. Vejen kaldes også Kongevejen , og gik over Dejbjerg og Skjern bro til Varde, og var fra gammel tid ofte benyttet af benyttet af hære, både danske og desværre også udenlandske. 200 m mod vest er der en lille anlægsbro for lokale fiskerbåde. Der er også 3 shelters med grill og toiletbygning til fri afbenyttelse.