Vejle Sønderbro


Vejle set fra syd o. 1765. I forgrunden ses træbroen over Sønderåen og det søndre porthus. I baggrunden ses tårnet på byens rådhus, der tidligere var en del af Dominikanerklostret. Tegning lavet af Alexia de Lode


Sønderbro udsmykket i anledningen af Vejles 600-års byjubilæum i 1927. Fotograf: Hans Albjerg


Sønderbro ca. 1940. I baggrunden ses Møllebakken med Vejle Vindmølle. Fotograf: Johs. Rønvig

Intro

Broen over Sønderåen har gennem århundreder været indfaldsvejen til Vejle fra syd. I 1804 afløste en solid stenbro tidligere tiders træbroer. Den blev i 2009 genindviet efter en omfattende renovering.

1700-tallet
Det vides ikke, hvornår den første bro over Sønderåen blev bygget, men i 1735 omtales en 35 m. lang træbro. Den var imidlertid i en så elendig stand, at der ofte faldt kreaturer i åen, når de store studedrifter passerede. I 1743 blev den derfor erstattet af en ny træbro, båret af 80 svære egepæle nedrammet i åbunden. Den på det tidspunkt fattige købstad kunne ikke selv bekoste brobygningen, så vejlenserne fik ved kongelig resolution bevilget et lån på 333 rdl. Desuden fik man tilladelse til at opkræve passagepenge for benyttelse af broen - dog var fx folk, der rejste "i embedsforretning eller i Hans Majæstæts tjeneste" fritaget. Broen blev forsynet med en stenbrolægning til at tage den værste slitage fra den livlige trafik.

1800-tallet
I vinteren 1802 var Sønderbro så skrøbelig, at der var fare for, at forårets drivis i åen ville være ødelæggende. Vejlenserne fik derfor kongelig tilladelse til at opføre en solid stenbro i stedet, og byggeriet, der var noget af en ingeniørmæssig bedrift, blev udført af Det kongelige Vejkorps under ledelse af løjtnant Casper v. Kochen. Broen, der stod færdig i 1804, havde andre funktioner end de rent trafikale. Her lå en accisebod, hvor toldere opkrævede en afgift af de landbrugsprodukter, der blev ført ind i byen. Den upopulære indenlandske toldordning blev ophævet i 1851. Desuden havde broen en strategisk betydning, når byen skulle forsvares mod fjendtlige angreb fra syd, og både under Treårskrigen 1848-50 og i 1864 var der kampe mellem danske og østrigske soldater ved en barrikade tværs over Sønderbro.

1900-tallet
På grund af den stigende trafik blev der i 1906 placeret fortovsudhæng på begge sider af broen. Fra 1950'erne kom der dog alternative muligheder for at krydse Sønderåen, og i maj 1980 forsvandt køretøjerne helt fra Sønderbro, da Gågaden blev en realitet.

Genindvielse 2009
Den 18. september 2009 blev Sønderbro genindviet efter en omfattende renovering. Den godt 200årige stenbro var ført tibage til sit oprindelige udseende - fodgængerudhængene, der efter manges mening havde skæmmet broen, var fjernet, så både inskriptionerne og Christian d. 7's monogram på brofacaderne igen var synlige. Desuden var der kommet ny belægning i form af o. fire meter lange "granitbjælker" og nogle få rækker brosten i begge sider. Sønderbro er fredet efter Museumsloven, så det havde været nødvendigt at indhente Kulturarvsstyrelsens tilladelse til renoveringen.

Henvisning:

Vejle Bys Historie, (red. C.V. Petersen. Vejle 1927
Vejles historie bd. 1, 1997
Vejles historie bd. 5, 2007
Kjeldsen, chr.: Åer, broer og oversvømmelser. Vejlebogen 1991