Vejle Købstad


Vejle Rådhus, vinteren 2009. Foran rådhuset ses rådhustorvet med de to skulpturer af den islandske billedhugger Sigurjòn Olafsson. Fotograf: Ib Meinhardt


Luftfoto af Vejle set mod øst.


Maleri af Kirkegade, 1830. Til højre ses Skt. Nikolaj Kirke med det gamle senmiddelalderlige tårn, der blev revet ned i 1888 og erstattet med det nuværende. Midt i billedet ses Vejle Havn.


Den Smidtske Gård, Søndergade 14, 1990-91. Gården er et typisk eksempel på en handelsgård fra 1800-tallet. Vejle Museum har i dag udstilling i en af længerne.


Kort over Vejle i 1859. Her ses det, at Vejle Havn er blevet anlagt umiddelbart øst for byen.


Sønderåen o. 1905 set fra Borgvold. Skt. Nikolaj Kirke er endnu i 1905 den mest fremtrædende bygning i bybilledet.


Udsnit af Resens kort over Vejle fra 1677 fra Atlas Danicus. Bemærk Vejle Byvåben øverst og den lille galgebakke syd for byen.


Prospekt af Vejle 1755 set fra syd.


Aktivitet på Vejle Havns sydkaj.


Plan over Vejle 1767 efter Pontoppidans Danske Atlas.


Vejle set fra nordvest 1822. I forgrunden den gamle Jellingvej op ad Uhrskov Bakke. Maleri af Søren Læssøes tegning fra 1822.


Vejle, 1747. Oliemaleri af Joh. Rach. Nationalmuseet, afd. for Oldtid og Middelalder.


Udsigt ned ad den nyrenoverede Nørregade på en forårsdag i 2002. Fotograf: Allan Simonsen


Vejle set fra syd, tegnet af Alexia De Loda til Pontoppidans Danske Atlas. Skt. Nikolaj rager op til højre i billedet, mens Vejle rådhus ses til venstre. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Vejle opstod som bysamfund i 1200-tallet, navnet betyder vadested og refererer til overfartsstedet ved Vejle Å og Vejle Fjord. I 1200-tallet stavedes det Wæthlæ. Vejle var en mindre købstad gennem det meste af byens historie, ved midten af 1600-tallet har den formentlig kun haft godt 1.000 beboere.

Middelalderen
I højmiddelalderens Danmark (hovedsageligt i 1200-tallet) opstod en hel række af bysamfund – fortrinsvis i nærheden af havet. Således opstod også Vejle omkring begyndelsen af 1200-tallet dér, hvor der var et vadested mellem Vejle Å og Vejle Fjord som en såkaldt torveby, hvor handlen var eksistensgrundlaget. De væsentligste handelsvarer var okser og humle, der begge blev solgt til især Tyskland.

Den ældste bygning er Vejles store kirke – Sct. Nicolai fra midten af 1200-tallet, opført ved det middelalderlige torv. Byen var kongens og blev administreret fra den kongelige borg, der lå ved Borgvold. Denne eksisterede kun i en kort årrække, og administrationen blev omkring år 1400 flyttet ud i engene, hvor borgen Rosborg lå. I senmiddelalderen blev denne borg imidlertid også nedlagt, hvorefter Vejle blev lagt til Koldinghus. I senmiddelalderen blev Vejle tillige en klosterby, da dominikanermunke oprettede et kloster der, hvor rådhuset ligger i dag. Tiggermunkenes kloster fungerede både som hospital og skole for byens borgere.

Vejle by fik sit første rådhus i 1400-tallet på hjørnet af Grønnegade og Kirkegade. Her lå rådhuset, til byen fik overdraget den østlige fløj af klostret i 1531, der herefter fungerede som rådhus til 1780, hvor klosterfløjen blev revet ned, og et helt nyt rådhus opført omtrent, hvor det nuværende rådhus fra 1879 ligger.

Krig og nedgangstider
Efter Reformationen var Vejle en mindre dansk købstad med omkring 1.000 indbyggere. Byen var præget af et par store handelsgårde, og der ud over fandtes bondegårde, håndværksboder og fiskerhytter i stort tal. 1600-tallet var en nedgangsperiode pga. flere krige og besættelser, hvor Vejle ved flere lejligheder blev udplyndret af krigsfolk. Herudover blev byen hærget af flere store brande. Ved midten af 1600-tallet var der således overvejelser om helt at nedlægge købstaden Vejle. I 16- og 1700-tallet bevirkede nedgangen, at Vejle mere og mere mindede om en meget stor landsby frem for en driftig købstad. Vejle fik f.eks. frataget retten til at handle med udlandet i 1650’erne.

Storbrand og opgangstider
Mod slutningen af 1700-tallet begyndte det at gå mod bedre tider for Vejle. En voldsom brand i 1786 markerede overgangen, da en meget stor del af Vejle måtte genopføres – blandt andet hele Nørregade. Mest sigende var den enorme befolkningsvækst Vejle oplevede de næste hundrede år. I 1787 boede der 843 personer i Vejle, mens befolkningstallet i 1890 lå på 9.015!

Der var mange årsager til denne udvikling af købstaden Vejle. Vejle Amt blev oprettet i 1796 som afløsning for Koldinghus Amt. Årsagen til flytningen var formentlig, at den nye amtmand, Johan Carl Frederik von Hellfried havde boet i Vejle i mange år. Herudover skabte anlæggelsen af Vejle havn i 1820’erne nye muligheder for øget handel og velstand. Det samme var gældende efter den 12. juni 1868, hvor det første tog kørte ind på perronen i Vejle. I 1800-tallet opstod en hel række af forskellige industrier, hvor især bomuldsspinderierne kom til at præge bybilledet.

1900-tallet
I 1900-tallet voksede andre industrier frem, hvor især Dandy, Tulip og Haahr Benzin var toneangivende. De mange tilflyttere til Vejle kunne ikke rummes i centrum. Derfor voksede byen i første halvdel af 1900-tallet efterhånden op ad bakkerne og ud i engene vest for byen. I 1940 boede der 25.174 personer i Vejle, der op gennem århundredet udviklede sig til en moderne købstad, der havde et væld af tilbud til indbyggerne indenfor kultur og fritid – Trædballehus var et yndet sted at nyde kaffen, Himmelpind var et flot udsigtssted, hvor Vejle Zoo opstod, og Vejle Boldklub blev et samlingssted for hele den vejlensiske befolkning.

I slutningen af 1960’erne faldt befolkningstallet i Vejle for første gang siden begyndelsen af 1920’erne. Mange valgte at flytte til villakvarterne i forstæderne, væk fra den voldsomme trafik, der prægede Midtbyen, indtil Vejlefjordbroen blev indviet i 1980. I 1970 blev Vejle storkommune en realitet med indlemmelsen af sognekommunerne i Engum, Hornstrup, Hover, Skibet, Højen, Vinding samt dele af Jerlev og Skærup. Denne nye kommune eksisterede indtil den seneste kommunesammenlægning i 2006, hvor Vejle, Børkop, Egtved, Give og Jelling kommuner blev samlet i Vejle Kommune. I 2007 blev de danske amter nedlagt, hvorefter landet blev inddelt i fem regioner. I den forbindelse fik Vejle tildelt centralforvaltningen for Region Syddanmark.

Henvisninger:

Vejles Historie Bind 1-5. (red.) Asbjørn Hellum