Varhogård


Varhogård ca.1990Intro

Varhogaard, Lourupvej 4, , matr. Varho 2a, tidligere hovedgård.

”De holder hyrde, formedelst, at der er mangfoldig af ulve”. Sådan citerede Oluf Nielsen i Gørding Herred om Varhogård i 1683. Og det er ikke den første efterretning om Varho, allerede i 1493 var der bønder herfra, der førte retstrætte om Bjerndrup. Senere blev Varhogård en hovedgård, og endnu senere ejet af Margrethe Krag, hvis' mindetavle hænger i Gørding Kirke, hvor hun blev begravet under koret.

I 1686 sluttede Varhogårds storhedstid. Vibeke Rosenkrantz, der ejede Riber Kjærgård i Hunderup ejede også Varhogård, men måtte for en gæld på 3.000 rigsdaler afstå denne til Vibeke Jensdatter, enke efter rådmand Laurids Friis, Ribe. Vibeke Jensdatter opsagde den frihed, Varhogård hidtil havde hævdet under sine adelige ejere. Opsigelsen betød at Vibeke Jensdatter ikke tænkte på at sammenkøbe de 200 tdr. hartkorn indenfor 2 miles afstand fra gården, som var en forudsætning for at gården kunne opretholdes som en skattefri hovedgård, og Varhogård blev derfor fra 1687 en almindelig bondegård.

Der var nu til tider to fæstere på Varhogård, og da Thøger Theilmann, Endrupholm i 1805 købte den, delte han den i to gårde. Grænsen mellem de to gårde kom til at gå midt gennem gårdens bygninger, hvilket vil sige at de to gårde hver fik halvdelen af bygningerne. Året efter solgte han den ene halvdel af Varhogård til fæsteren Wentzel Sørensen, og den anden halvdel til fæsteren Mads Hansen. Begge gårde blev stadig drevet fra den gamle gårds bygninger. Denne tilstand varede til 1838. Da daværende ejer af gården matr. 1a, Søren Christensen flyttede ud i marken og byggede en ny gård, ”Bøgelundgård”.

Mads Hermansen Severinsen overtog Varhogård i 1849, han byggede nyt stuehus i 1875, og blev den sidste på Varhogård af denne slægt, idet han gik konkurs i 1899. Mads Hermansen Severinsen havde to brødre, der var kendte mænd i Gørding, Enevold Severinsen på Gørdinglund og Wentzel Severinsen, der var ejer af Gørding Stations Gæstgivergård, nuværende Hotel Gørding. Efter en brand blev der opført nye avlsbygninger i 1916. I 1947 købte Kristen Henriksen Varhogård, der var da 100 tdr. land landbrugsjord og 7-8 tdr. land gammel egeskov til gården. Sønnen Svend Åge Henriksen solgte 10 tdr. land til Willemoes Teglværk A/S , der opførte et stort moderne teglværk på denne parcel. Svend Åge Henriksens helbredstilstand var ikke god, han satte besætningen ud og gik over til planteavl. Han døde i 1981 og hans enke Sonja Henriksen drev gården videre sammen med en søn, Jens Otto Henriksen.

Af den tidligere hovedgård er der nu intet tilbage. I efteråret 2003 blev det hele ryddet, bygningerne var i stærkt forfald , og jorden blev solgt til Willemoes Teglværk.