Vandel Ungdomsskole


Vandel Ungdomsskole som det så ud i 1950'erne. Fotograf: Ukendt


Vinterstemningsbillede fra Vandel Ungdomsskole i 1965. Fotograf: Allan Simonsen


Luftfoto fra Vandel Ungdomsskole i midten af 1960'erne. Fotograf: Allan Simonsen.

Intro

Vandel Ungdomsskole blev etableret i 1948, først som privatskole og fra 1951 som selvejende institution. Astrid Kristensen var drivkraften ved skolens oprettelse.

Astrid Kristensen blev født i 1910 i Hjortlund. Familien flyttede i 1917 til Tingstedgård ved Billund, der var faderens slægtsgård tilbage fra 1600-tallet. Hun var den ældste af en søskendeflok på 7 og deltog flittigt i det daglige arbejde på den 200 tdr. land store gård.

Hjemmet var stærkt præget af det Grundtvigske livssyn, og lysten til at læse, skrive, fortælle og have med mennesker at gøre fik Astrid til som 19-årig at tage på Askov Højskole. Derefter blev hun uddannet på Aarhus Tilskærerakademi og virkede nu som kjolesynings- og håndarbejdslærerinde i en stor radius omkring Billund. Fra 1935-37 var hun lærerinde på Vivild Ungdomsskole, og næste stop var Elbæk Lærerskole, hvorfra hun tog eksamen i 1941. Samme år blev hun ansat på Vojens Ungdomsskole.

Det var under den tyske besættelse, og skolen lukkede, da Værnemagten beslaglagde den. Astrid fik derefter arbejde på Solhverv Præliminærkursus indtil efteråret 1945, hvor hun på grund af moderens sygdom tog hjem. Her blev hun den følgende tid, også efter moderens død i 1946. Hun havde imidlertid lyst til at skabe noget for den danske ungdom, der efter Besættelsestiden nu stod parat til ’at komme i gang’.

Tiden på ungdomsskolerne havde haft stor betydning for Astrid, og hun blev derfor stærkt optaget af SELV at starte en ungdomsskole. Med en uddannelse i baghånden – hvilket på dette tidspunkt ikke var så almindeligt – købte Astrid og hendes 2 brødre, for egne penge, i 1947 den 70 tdr. land store ubeboede gård, Grindstedvej 37, i Vandels vestlige udkant.

Gården havde under krigen været besat af tyskerne, der brugte den til kostforplejning med køkken, biograf, spise- og festsal. Der skulle således lægges et kæmpe arbejde i at omdanne bygningerne til en skole, men det lykkedes, og skolen åbnede 5. november 1948. Astrid fortalte, at tanken om at starte en skole ikke skyldes en løssluppen ide eller blåøjet naivitet, men en drøm og et stærkt ønske om en positiv indsats for de helt unge.

Takket være hendes fortræffelige evne til at være sammen med eleverne, holde kontakt til forældrene og ikke mindst at arbejde sammen med skolekredsen, overlevede skolen de første svære år med stram økonomi. Der var stor aktivitet på og omkring skolen med opbakning til forskellige arrangementer, og Astrid gjorde et stort arbejde som underviser og ”skolemor” foruden kurser og foredrag rundt omkring.

Hun sad desuden i en periode i bestyrelsen for Midtjyllands Landbo- og Husholdningsskole i Grindsted, og blev det første kvindelige medlem af Randbøl Sogneråd fra 1954-58. Astrid forblev ugift og havde ikke selv børn, men var det helt naturlige samlingspunkt for familien samtidig med, at hun var det for eleverne. Efter sin pensionering blev hun boende i Hytten, en privat bolig ved skolens indkørsel. Her kunne hun følge med i skolens dagligdag og glæde sig over dens udvikling. Ved de årlige elevmøder blev der altid først spurgt efter Astrid.

Astrid leverede gennem årene mange bidrag til skolens årsskrifter, ikke mindst til ungdomsskolens 50-års jubilæumsskrift fra 1998. På jubilæumsdagen var hun en af festtalerne, som hun havde været det til de andre jubilæer samt til alle åbnings-og afslutningsmøderne. Hun boede de sidste år på Billund Plejehjem, hvor hun ofte fik besøg af gamle elever. Astrid døde i efteråret 2004 – kort før sin 95-års fødselsdag.


Da søskendeparret Astrid og Thorkild Puggaard Kristensen besluttede at etablere ungdomsskolen, var Vandel stadig stærkt præget af Besættelsestidens ødelæggelser. Det meste af året 1948 gik med at indrette den gård, de havde købt, til ungdomsskole, og den 5. november 1948 blev Vandel Ungdomsskole indviet.

I de første år var der fem måneders vinterskole for drenge og fem måneders sommerskole for piger. Astrid og Thorkild Kristensen stod for undervisningen med pastor Thisted fra Randbøl som hjælp til sprog- og religionsundervisning. De tre første år blev skolen drevet som privatskole, men med en noget anstrengt økonomi.

Den blev derfor i 1951 omdannet til selvejende institution, hvilket betød, at man kunne få statslån.
Der var mange aktiviteter på og omkring skolen med god opbakning til forskellige arrangementer. Astrid Kristensen gjorde et stort arbejde som underviser og ”skolemor”, samtidig med, at hun holdt adskillige kurser og foredrag rundt omkring.

Vandel Ungdomsskole blev udbygget i flere omgange, og Rigspolitiet brugte den i mange år til politihundekurser, ligesom der blev stillet lokaler til rådighed for de frivillige værn - HJV (Hjemmeværnet) og LMK (Luftmeldekorpset). Astrid og Thorkild Kristensen var i fællesskab forstandere for skolen til den 1. januar 1982, hvor de blev afløst af Bodil og Svend Budde.

Vandel Ungdomsskoles formålsparagraf lyder, som den blev formuleret i 1983: "At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi prøver at vise eleverne de værdier, vi har i vor kristne og folkelige kulturarv."

Henvisning:
Vandel Ungdomsskole. Udgivet 1988.