Vallebo Skole


Vallebo Skole. År 1917 B50515


Lærer Otto F. N. Ellert ansat til 1878. Fra 1878 til1914 ansat ved Strandskolen.

Intro

Vallebo skole blev opført i 1741 med 8 fag, og væggene opklinet med ler. 1.januar 1742 blev Michael Rull ansat i embedet. Hans løn skulle være 12 Rigsdaler og 12 tdr. korn. Skolebygningen blev grundigt forbedret i 1789.

Ved forbedringen i 1789 skrev provsten:" Ret meget fornøjer det mig ,at se denne vakre Bygning uden videre Fortrædelighed at være bleven det, hvortil den var bestemt. Gid nu Ungdommen vilde komme der. Der var kun 9 børn tilstede."
Ved visitaten i 1809 skrev provsten, at der var stor forsømmelighed i skolegangen, kun få læste godt, de ældste havde begyndt at skrive, og de yngste kendte tal. "Stud. I.H. er et skikkeligt menneske, men mangler munterhed."
Visitats 1827:"57 Børn, g. mg+. mg. mg. Gymnastik øves."


Sognerådet besluttede i 1870 at bygge en ny skole.
Rådet vedtog, at det daværende stuehus skulle indrettes til udhus og latriner.
Det nye skolehus blev opført af kalksten og tækket med spån. Det indeholdt en anordningsmæssig bolig for læreren og en rummelig og lys skolestue. Jordlodden til skolen var på 4 tdr. land.
1.april 1896 bortforpagtedes jorden. I forpagtningsafgift skulle svares 248 kr årlig. Desuden skulle forpagteren levere" indtil 15 lispund halm årlig til senge, kartoffelkuler og deslige."


I 1875 var der i distriktet 109 børn, heraf gik 78 i Vallebo skole, resten blev privat undervist, enten hos lærer Knudsen ved Ladepladsen, hos lærer Gemzøe i Faxe Jernbanes skole, hos betjent Hansens hustru eller hos fru Linde.


Skoledistriktet blev ændret i 1878, da Hylleholt skole blev bygget efter opfordring og ansøgning fra forældre i Ladepladsen. Lærer O. F. N. Ellert, Vallebo skole blev da ansat på Hylleholt skole.
I Årene herefter dalede elevtallet, så der i 1921 kun var 16 børn i skolen.
Vallebo skole blev nedlagt i 1924.