Værnengene og Tipperne


Intro

Landskabet ved den sydlige del af Ringkøbing Fjord er overvejende fladt og hæver sig kun ganske lidt over vandoverfladen.

Dets historie går tilbage til 1500-årene, hvor tangen fra Holmsland begyndte at vandre mod syd. Dette betød sandflugt, som blev starten på dannelsen af Værnengene og Tipperne. Når tidevandet kom som følge af den direkte forbindelse med havet, blev et klæglag aflejret. Herpå kunne marskengens planter indvandre. Grønbjerg, Store og Lille Mjøl på Tipperne udgør rester af de klitter, der var årsag til sandflugten. Følgen af sandflugten var, at engene mellem Bork og Nørre Nebel blev sat under vand, fordi afløbet fra åerne sandede til. Det første forsøg på at afhjælpe problemet skete allerede i 1719, da der blev gravet en nu sløjfet kanal gennem engene i Bork Mærsk. I 1792 blev det første forsøg på at standse sandflugten foretaget ved et mislykket digebyggeri, men andre diger fulgte frem til 1806, hvor det lykkedes at stoppe sandflugten. Herefter kunne høslet-engene igen tages i brug, og samtidig dannedes nyt marskland med rige afgrøder til følge. På Værnengene blev området inddelt i parceller til høslet og græsning. Der afholdtes auktioner over hø-sletten. Ved denne lejlighed kom folk fra nær og fjern kørende, dels forbi Fahl Kro, dels sejlende fra Holmslands Klit. På den nordligste del af Tipperhalvøen ligger det 450 hektar store fuglereservat ’Tipperne’, der er et af landets mest betydningsfulde. Stedet er mellemstation for enorme mængder trækkende gæs, ænder og vadefugle, der fouragerer på enge, vader og lavvandede områder. Tipperne har siden 1768 tilhørt staten. I 1898 indførtes bestemmelser om fredning af fuglelivet, der først blev effektive i 1928, hvor der blev ansat en opsynsmand. P.g.a. ændringer i landbruget udføres høslet og græsning på Tipperne som plejeforanstaltning, således at områdets karakter med åbne strandenge bibeholdes. Helt mod nord ligger Tipperhuset, der fungerer som feltstation for reservatet. Fugleobservationerne foregår bl.a. fra et højt observationstårn med udsigt over hele den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Blandt opgaverne er systematiske tællinger af fuglebestanden efter nøje fastlagte principper samt ringmærkning af trækfugle. I en ældre bygning findes en udstilling om landskab, plantevækst og fugleliv i området. Adgang til reservatet er kun tilladt om søndagen, kl. 5-10 om sommeren og kl. 10-12 resten af året. I Nordladen på Værnengene er der endvidere en udstilling, der handler om områdets natur. Fra et fugletårn ved en blind grusvej øst for Nordladen er der god mulighed for at iagttage fuglene. På Bjålum er der etableret en natursti. Værnengene med de mange jagthytter har fået stor betydning som fritidsjagtområde.

''Publiceret''