Udgravning ved Torplund etape II


Graveske & rapport

Intro

OBM 8688 II Toruplund Arkæologisk udgravning af bopladsområde og kogegrubefelter fra yngre bronzealder/ældre jernalder (ca 600 f. Kr - 0) samt bopladsspor fra yngre romersk-/germansk jernalder (ca 300-500 e. Kr). Arkæologisk rapport nr. 322, 2011

Forud for anlæggelsen af ridehal og hestestald ved gården Toruplund ved Lundsgård øst for Odense, undersøgte Odense Bys Museer i perioden 28/2 til 4/3 - 2011 et område på ca 1500 kvadratmeter. Herved registreredes bebyggelsesspor fra yngre bronzealder/ældre jernalder (600 f. Kr – 0) og fra yngre romersk-/ældre germansk jernalder (300-500 e. Kr). Lokaliteten knytter sig til ”Lundsgård-komplekset”, der omfatter et større bopladsområde med tilhørende gravplads, primært fra perioden 300-500 e. Kr.
Bebyggelsen var placeret på et forholdsvist plant plateau nord for Åsum og bestod af bevarede rester fra mindst 10 huse, to brønde samt to koncentrationer af såkaldte kogestensgruber (se nedenfor). Desuden registreredes to store grubekomplekser. På overfladen af et af grubekomplekserne opsamledes en hjortetakøkse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder (600-400 f. Kr).