Udgravning ved Toften i SkrillingeIntro

I oktober 2016 undersøger vi et område på 1,2 ha omkring Toften i Skrillinge ved Middelfart.

Under forundersøgelsen tidligere på året fremkom der spredt over hele arealet områder med jordfaste fortidsminder i form af især stolpehuller og gruber. Størstedelen af disse blev undersøgt i forundersøgelsen. I det østligste område kom der dog et område på ca. 4500 m2 med en stor anlægsintensitet i form af stolpehuller og gruber. Det er det, der nu skalundersøges nærmere. Flere af stolpehullerne er tagbærende og der gemmer sig med garanti flere huse i området. Anlæggene kan dateres til ældre romersk jernalder ud fra blandt andet keramikken. Områderne med stor anlægsaktivitet undersøges intensivt, mens det resterende undersøges ekstensivt. I den vestlige del af området ses flere kulturlag med knogler og keramik. Disse afgrænser bopladsområdet øst for. Planen er at det skal undersøges ekstensivt for at få afklaret karakter og datering. Umiddelbart nord og øst for området er i 2009 og forsommer 2016 undersøgt et intensivt bebyggelsesområde med flere gårdsenheder med både hovedhuse, økonomibygninger samt et mindre antal små udhusbygninger og hegnsforløb. På baggrund af talrige C14 - analyser, keramikfund og hustypologi er bebyggelsen sikkert dateret til perioden ældre romersk jernalder - tidlig yngre romersk jernalder. Bebyggelsessporene en det af dette bopladsområde og vi kan dermed komme en sydlig afgrænsning nærmere. Ved udgravningerne i 2009 og 2016 kunne det desuden konstateres at det intensive bebyggelsesområde omkranses mod nord, vest og syd af store kulturlagsområder, der ud fra keramikfund er dateret til samme periode. Det er derfor tænkeligt at kulturlagene i det indstillede område er en del af den vestlige afgrænsning af bebyggelsesområdet. Umiddelbart nord og øst for det indstillede område har museet undersøgt et stort sammenhængende bopladsområde fra ældre romersk jernalder. Formentligt er bopladssporerne i det indstillede område en det af samme område. Den uværende undersøgelse er vigtigt for forståelsen af bebyggelsens indbyrdes forhold og datering. Området er desuden beliggende i et interessant kulturlandskab hvor museet gennem de seneste år har gennemført væsentlige arkæologiske (for-)undersøgelser. Bebyggelsen fordeler sig over mange tidsperioder, således kan nævnes yngre stenalder, yngre bronzealder, førromersk jernalder, romersk jernalder og fra germansk jernalder til vikingetid. Det er således et område med et meget stort arkæologisk potentiale, og med de mange undersøgelser i området er museet i gang med at få et indgående kendskab til områdets bebyggelsesstruktur.