Udgravning ved Sydmarksgården


Graveske_og_rapport_01


OBM2298_orto

Intro

- Arkæologisk forundersøgelse forud for udvidelse af plejehjemmet Sydmarksgården, Assens kommune.

Følgende rapport omhandler den arkæologiske forundersøgelse forud for udvidelse af plejehjemmet Sydmarksgården i Verninge. Assens kommune er bygherre og finansierede derfor undersøgelsen. Der fremkom ved undersøgelsen kun ganske få jordfaste fortidsminder i form af 5 stolpehuller af ukendt datering. Forundersøgelsen gav på denne baggrund ikke grundlag for yderlige arkæologiske undersøgelser.

Udgravningens forhistorie
Der er ikke tidligere registreret jordfaste fortidsminder på arealet, men derimod flere steder i den nære omegn. Manglen på registrerede fortidsminder på det konkrete areal kan imidlertid antages at have sin baggrund i, at Verninge-området ikke tidligere har været mål for intensive arkæologiske aktiviteter eller anlægsarbejder. Lokalplansområdets topografi såvel som anlægsområdets udstrækning og nærheden til en landsby med rødder tilbage til jernalderen gav således grundlag for antagelsen om, at arealet kunne rumme jordfaste fortidsminder. Især måtte der forventes spor af bebyggelse fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder.