Udgravning ved Paradishuse


OBM8780

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom spredt bebyggelse fra førromersk jernalder. Bebyggelsen udgøres af hustomter, kogestens- og affaldsgruber med daterende keramik.

Affaldsgruberne viser gode bevaringsforhold med velbevaret knogle- og marint materiale, bl.a. muslingeskaller. Spredt forekomst af flintredskaber fra senneolitikum og ældre bronzealder som løsfund.