Udgravning ved Murermarken II


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggemodning af et ca. 9.000 kvadratmeter stort areal fremkom massive bebyggelsesspor i form af gårdsanlæg med hegn, beboelseshuse, mulige forrådshuse samt diverse gruber og stolpehuller.

På baggrund af hustypologien samt et spinkelt genstandsmateriale dateres bebyggelsen overordnet til den tidlige middelalder. Derudover fremkom en mulig fægyde, der antagelig skal tilskrives en yngre bebyggelse længere mod vest. Enkelte gruber kunne bestemmes som brydegruber, hvis datering strækker sig fra yngre jernalder og frem til 17-1800 tallet. Fra forhistorisk tid stammer flere kogestensgruber samt en brønd, der keramisk kunne dateres til mellemste førromersk jernalder.