Udgravning ved Lumbyvej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse og efterfølgende udgravning undersøgtes 19 treskibede langhuse, 8 fire- og seks-stolpeanlæg samt 7 hegnsforløb af sadeltagstype. Bebyggelsen på stedet kan hustypologisk dateres til yngre romersk jernalder.

Keramik fra flere konstruktioner daterer dele af bebyggelsen til yngre romersk jernalder. En Ams-datering daterer det bedst bevarede langhus til sen yngre romersk/overgangen til ældre germansk jernalder. I samme langhus danner makrofossilanalyser baggrund for en funktionsopdeling. Herudover er der undersøgt to stensatte jordfæstegrave med spor af høje. Gravene dateres gennem fundet af en flintdolk af type III i den ene af gravene til senneolitikum. Der fremkom endvidere 6 urnegrave fra yngre bronzealder, hvoraf to er nedsat i højfylden af den ene senneolitiske jordfæstegrav. Fire kogestensgruber der er beliggende i en række op til højene må knyttes til disse grave, to af disse Ams-dateret til yngre bronzealder.