Udgravning ved Hvenekilde Nordøst


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom der i alt 11 konstruktioner, først antaget fra ældre og yngre germansk jernalder. Heriblandt fire langhuse, to mindre langhuse, et hegnsforløb, tre firestolpeanlæg og et nistolpeanlæg. Desuden fandtes der to brønde.

Bebyggelsen tolkes som to strukturer, dvs gårdsenheder, der afløser hinanden. To ams-dateringer har jævnført lokaliteten til yngre romersk jernalder; antagelig dennes ældre del. Dermed er lokaliteten central i tilknytning til de etablerede huskronologier, hvor nærværende lokalitets typologisk set germanertidshuse viser sig at hidrøre fra starten af yngre romersk jernalder.