Udgravning Egeparken OBM5530


Graveske & rapport

Intro

Forundersøgelse og udgravning af bopladsområde fra førromersk og romersk jernalder samt vikingetid. Arkæologisk Rapport nr. 363, 2012 Af arkæolog Michael Borre Lundø.

bygherrerapport omhandler Odense Bys Museers forundersøgelse og den efterfølgende udgravning af et større areal i den nordlige udkant af Kværndrup på Sydøstfyn.
Forud for byggemodning anmodede bygherre om en forundersøgelse af et areal på 28.800 m2. Området udgør dele af et kulturarvsareal, hvor der tidligere er påvist bebyggelser fra forskellige perioder. Desuden har Svendborg Museum i 1998 foretaget en mindre undersøgelse forud for etablering af en cykelsti, der støder op til arealet. Her påvistes omfattende værkstedsaktivitet i form af grubehuse med bl.a. metalbearbejdning fra ældre/yngre romersk jernalder (090506-18). Det var således sandsynligt at der ved forundersøgelsen ville fremkomme anlægsspor, der var beskyttet af Museumsloven. I alt blev der forundersøgt 3.170 kvadratmeter af det samlede areal på ca. 2,8 hektar, hvilket svarer til en dækningsgrad på over 10 % Ved forundersøgelsen fremkom bebyggelsesspor i form af flere hustomter fra både ældre og yngre jernalder samt et større kulturlags- og grubeområde. På baggrund af forundersøgelsen blev et område på omtrent 8.000 kvadratmeter indstillet til egentlig arkæologisk udgravning.

14 hustomter, hvoraf de ni udgøres af treskibede langhuse og de resterende af firestolpeanlæg eller staklader. På baggrund af en større serie kulstof 14 dateringer dateres fire af langhusene til førromersk eller ældre romersk jernalder, to til romersk jernalder, et til yngre romersk eller ældre germansk jernalder og to til vikingetid. De restende hustomter er udaterede men kan hustypologisk indplaceres i jernalderen.