Ubjerg


Eksempel en værfts-bebyggelse i Tøndermarsken

Intro

Syd for Vidåen ligger Ubjerg Kog med den fredede værftsgård Bjerremark samt Ubjerg, et værft, som rummer en hel landsby med kirke, fredet præstegård fra 1675 og flere bevaringsværdige gårdanlæg.

Modsat de fleste andre marskbebyggelser ligger Ubjergs gamle huse og gårde på både naturskabte sandklitter og kunstige værfter. I Ubjerg findes foruden kirken og præstegården også en række gamle stråtækte marskgårde. Endvidere ligger den store marskgård Bjerremark vest for Ubjerg.


Bjerremark er en stor marskgård, der nævnes første gang i 1685. I 1840 fik Carsten Richtsen Angel fæstebrev på gården. I 1842 blev den markant ombygget og udvidet. I 1872 tilføjedes en fin dørportal mod syd med søjleparti og inskriptionen "1872". I 1879 overtog sønnen Christian Angel gården og i 1909 dennes søn Carsten Angel. I 1947 kom gården på danske hænder ved den dansksindede organisation Landeværnets mellemkomst. I 1988 gennemgik Bjerremark en stor renovering og restaurering og indrettedes til et kursuscenter for Ecco-koncernen.