Ubberud Kirke


Kirken med den gamle altertavle og de gamle kirkebænke. som kirken så ud efter renoveringen 1925


Stendige rundt om kirkegården langs Ubberudvej sat af marksten fra Ubberuds jorder.


Kirken set fra nord vest ca. 1960


Døbefont, orglet i baggrunden og prædikestolen tv. før renoveringen i 1961


Prædikestolen pyntet med flag og bøgegrene ved takkegudstjeneste maj 1945


Kirken set fra sydvest ca. ca. 1970

Intro

Ubberudvej 20, 5491 Blommenslyst Ubberud Kirkes historie går tilbage til 1308. Kirken er bygget i gorisk stil af mursten og enkelte granitkvadre.

Altertavle var der oprindelig ikke, men et træcrusifiks (formentlig det der i dag hænger på Kirkens nordvæg). 1635 blev den nuværende udskårne altertavle flyttet fra Lunde kirke hertil. Den menes at komme fra Claus Bergs værksted.

1888 finder man indmuret bag alteret en kirkerude med biskop Jens Beldenaks våben. Den kom mod betaling 175 kr på Oldnordisk museum. Beløbet skulle anvendes til alterprydelse. Det blev starten på at skaffe midler til en ny altertavle. Da man ikke mente at det passede sig, at have en fremstilling af en katolsk legende med Johannes der døber, i en protestantisk kirke.

1890 opsættes nyt alterbillede " den rige yndling taler med Christus"( Mat. 19). Den gamle udskårne tavle blev opsat ved pulpituret på sydvæggen, da ingen museer ville have den p.gr.af dens ringe værdi.
1939 Efter ønske fra nationalmuseet renoveres den udskårne altertavle.
1961 Kommer altertavlen først på sin rette/ nuværende plads

Prædikestolen der var oprindelig muret blev erstattet af den nuværende i udskåret egetræ i 1616.

Døbefonten er romansk og af granit med frise.

Orgel fra 1909 (A.C Zachariassen) blev i 1967 erstattet af det nuværende(Th. Frobenius).

Kirkeklokke fra 1942 blev i 1981 afløst af en større, skænket af landarbejder Rasmus Rasmussen, Gundersø (75.000 kr).


1308 Sct Knuds Kloster
1512 Ubberud sogn lægges ind under Korup
1572 kirken bliver lagt sammen med Korup
1664 ifølge landets gamle matricul er kirken kongens
1698 skødes til Erich Steensen, kanceliråd og amtmand over Assens og Hindsgavl (løn for 6 år)
1698 senere samme år overdrager han til svigersønnen Frederik von Winterfeld
1699 pantsætter Winterfeld til Niels Leth, kgl Majestæts assessor (skal være uopsagt i 3 år)
1707 skøder Winterfeld til borgmester jens Christensen i Odense, godsejer til Margård.
1708 Jens Christensen skøder Margård med kirken til major Jørgen Tyge Seefeld
1726 enken på Margård gifter sig med Gustav von Grüner
1763 arver datter Ebba Ovida Grüner Margård og Kirke
1778 skøde til søn Gustav Grüner Schøller
1787 skøde til Niels Henriksen, Nye Tanggård i Ubberud sogn.
1796 skøde til kammerråd Holm, Odense
1801 skøder kammerrådens enke til Niels Henriksen, Nye Tanggård
1829 arver sønnen Jørgen Nielsen kirken og Eistrupholm
1837 efter auktionsprotokollen er cand. jur. A.C. Clod, Hvedholm tilslaget kirken
1852 skøde til købmand P. Rasmussen, Odense
1858 skøde til justitsråd Niels Langballe, Bramstrup
1897 skøde til boghandler Carl Christian Milo,Hesbjerg slot
1825 efter erklæring fra kirkeministeriet skulle kirken fratages ejer ( Milo) p. gr. af manglende
vedligeholdelse og overgå til selveje.
Kirken var i en elendig forfatning, kakkelovnen røg og gav ingen varme. Juleaften i frost og sne måtte man på grund af røg lukke døre og vinduer op. Stolene var grimme og midtergangen for smal når kister skulle ud af kirken, man måtte skubbe dem på en vogn, da man ikke kunne gå ved siden af.

1925 hvor kirken overgik til selveje gennemgik den en større renovering.
Der blev lagt nyt trægulv, midtergangen blev gjort bredere, pulpituret på nordvæggen blev taget ned og pulpituret til orglet blev gjort lysere og lettere. Orglet fik elektrisk bælgtrædning, der blev anskaffet elektriske lysekroner og man indlagde varme.


Ved kirkesyn 1957 var der forslag om nye gavle på stolestader og maling af stolerader, paneler, orgelfacade, alterskranke, døre og varmeapparater.
Kirkesyn 1958 konstateres der svamp i gulv og man overvejer løse stole. Resultatet bliver en større renovering i 1961.

Nyt varmeanlæg installeres, rør lægges i gulvet. hele kirkens gulv fornyes med gule mursten. Den gamle alter tavle fra Claus Bergs værksted kommer atter på plads ved alterbordet. Nye bænke af egetræ anskaffes, alt træværk bortset fra de nye bænke males i farver, der er afstemt efter altertavlens farver. Nyt stof omkring alterbordet og på knæfaldet. Lysekronerne hæves, så man bedre kan se
altertavlen.

Alt arbejdet blev udført af lokale håndværkere. Prædikestolen som først blev renoveret i 1964, dog af
konservator Mogens Larsen Sdr. Højrup.

Den nyrestaurede kirke blev taget i brug igen 2. søndag i advent, ved en festgudstjeneste under medvirken af daværende Biskop Holm.