Tranekær


Tranekær, Hobrovej 91. Hovedhuset og de to sidefløje blev opført 1855-56 af O.C. Trane.


Hovedbygningen set fra parkanlægget. I starten blev gården kaldt Marieslyst, opkaldt efter Tranes kone.


Udsigt fra hovedbygningen ud over parkanlægget. I dag er søen omkranset af rækkehuse.


Holger Th. Buchtrup ved søen bag Tranekær. Han grundlagde Buchtrups Maskinfabrik, og Tranekær forblev i familiens eje.


Spisestuen på Tranekær, som den så ud i første halvdel af det 20. århundrede hos familien Buchtrup.


Hallen på Tranekær, som den så ud i første halvdel af det 20. århundrede hos familien Buchtrup.

Intro

Mellem Vester Boulevard, Frederiksborg Allé og Hobrovej, ligger der bagved rækkehusene på Herredsfogedvej et lille parkanlæg med en lille sø. Dette er resterne af parkanlægget ved den nu nedrevne gård Tranekær.

Gården, der bestod af en hovedbygning samt to sidefløje, blev opført i 1855-56 af Ove Frederik Christian Trane (1812-1867), købmand og kaptajn i Borgervæbningen, og senere altså også landmand. Gården blev opkaldt Marieslyst efter hans kone Marie Trane f. Borup. Hvornår gården fik navnet Tranekær vides ikke bestemt. Da Ove Trane døde som 55-årig, blev gården straks sat til salg, faktisk allerede fire dage efter hans død. Salgsannoncen lød således i Randers Amtsavis den 11. juli 1867: "Salg af Eiendom strax. Paa Grund af Eierens Død ønskes bortsolgt inden Høsten den Kaptain Trane forhen tilhørende Gaard "Marieslyst", beliggende 1/6 Miil Nord for Randers ved Chauseen til Hobro. Der er en meget stor og smuk Beboelse med Udsigt over Gudenaadalen. Bygningerne ere opførte i 1855 og 1856. Foran Gaarden er en Have og en Plantage paa 2-3 Tdr Land. Jordtilliggendet er 38 6170/14000 Tdr Land. Der paahviler en aarlig afgift i Byg til Randers Kommune, hvorfor Eiendommen kan kjøbes mod forholdsvis ringe Udbetaling. Kjøbere bedes henvende sig til Boghandler Lars Jacobsen i Randers." Enken ejede yderligere to år ejendommen, som herefter endelig blev solgt til bager Søren Jensen Lund. Han solgte den så videre i 1877 til proprietær Peder Hviid. Omkring 1890 overtog konsul Holger Theodor Buchtrup ejendommen. Han grundlagde i 1892 Buchtrups Maskinfabrik på Tranekærs jorder. Fabrikken lå, hvor nu det halvtomme Tranekærcentret ligger. Sønnen Poul overtog senere gården og maskinfabrikken. I 1983 nedrives de gamle Tranekær-bygninger på Hobrovej 91 for at gøre plads til de beboelsesejendomme, som ligger der nu.