Trøstrup Sø


Udsigt over den delvis udtørrede Trøstrup Sø set fra Søvænget.


Den delvis udtørrede Trøstrup Sø set fra Søvænget

Intro

Lodsejerenes forsøgte i 1876 at tørlægge Trøstrup Sø, men glemte at måle hvor langt der var ned til fast bund, så forsøget blev lidt mislykket.


Trøstrup Sø blev indtil 1876 afvandet gennem moserne østpå om til Kalørvej og herfra mod nord i ”Sørenden” der løber under Rugårdsvej ved nr. 516 og videre over markerne mod Gl. Korup, forbi Korupgård med retning mod Næsbyhovedbroby kirke, hvor ”Sørenden” sluttelig løb ud i Stavids-åen.
I 1876 fandt man frem til at vandstanden i søen yderligere kunne sænkes 3 alen ved at etablere et nyt afløb fra Hole Mose og tværs gennem Hole-bakken over til Ryds å, og samtidig skulle de 15 lodsejere hver især grave en 3 fod bred kanal gennem deres egen mose.
Rør-ledningen var 15 tommer glaserede rør (ca.38 cm), og på det dybeste sted ved Hole Skovvej er rørene ca. 9 m nede.
Under arbejdet med rør-ledningen skete der den 16. marts 1877 en ulykke hvor den 29 årige Hans Peder Pedersen omkom, da jorden skred sammen under arbejdet med at fjerne afstivningen.
Også arbejdet med kanalen trak i langdrag og først i 1880 blev det nye afløb fra søen færdigt.
Ved en stor reparation af rør-ledningen i efteråret 1921, hvor der også blev etableret en nedgangsbrønd, blev der dannet et 6-mands-udvalg som skulle forestå arbejdet og fordelingen af udgifterne mellem sø-ejerne og mose-ejerne, men da flere af de oprindelige forudsætninger var borte, såsom at man ikke havde opnået at tørlægge søen, opstod der tvist og en landvæsens-kommision måtte afsige en kendelse.
Rør-ledningen blev igen repareret i 1935 og samtidig viste det sig, at udover at 2 rør var lidt sammensunkne, var der også anbragt en spand fuld af sten ca. 1,5 m inde i røret.
Afvandingen af søen, med rørledningen gennem Hole-bakken, har antageligt ikke været tilfredsstillende, siden proprietær Heje på Søbakkegård i sommeren 1938, rettede henvendelse til Det danske Hedeselskab, og beder dem undersøge mulighederne for at tørlægge søen ved pumpning.
Resultatet fremkommer i Hedeselskabets rapport 22. Jun. 1938.:
På grundlag af foretagne jordboringer i Trøstrup Sø den 14 ds. skal afdelingen herved udtale, at praktisk taget hele søen består af meget blød dyndjord med over 6 m. til fast bund, og det derfor må frarådes at foretage en udpumpning, idet en afvanding ved pumpning anses for urentabel.
Såvel udpumpning som kultivering af arealerne vil blive meget kostbar, og under hensyn til den store sætning af jorden, vil arbejdet være forbundet med en stor risiko, så Hedeselskabet i alle tilfælde ikke kan påtage sig noget ansvar for at der kan opnås et tilfredsstillende resultat.
Svaret har sikkert været skuffende, i hvert fald udtaler gårdejer Heje i 1953, at afvandingen af den dybe Trøstrup sø var et mislykket projekt, da 6 m dynd i søen er under vandstanden i Ryds å.
Forsøget med at tørlægge søen blev derfor opgivet, og i dag hvor marginal landbrugsjord ikke er værdsat, kommer det næppe igen på tale.
Den oprindelige ca. 14 ha. store Trøstrup Sø, som nu står med sænket vandstand og stærkt tilgroet, kan bedst opleves hvis man kører ad cykelstien for enden af Søbakkevej og ca. 500 m. mod vest, langs den sydlige bred.