Toreby Husholdningsskole


Toreby Husholdningsskole

Intro

Toreby Husholdningsskole blev oprettet i 1877 og er dermed en af Danmarks første husholdningsskoler.

Thoreby Husholdningsskole havde til huse i en fæstegård under Fuglsang Gods og forpagtede 40 tdr. land til avling. Formålet var “at uddanne unge Piger i sparsommelig og ordentlig Husholdning, særligt passende for det mindre Landbrug eller en mindre Husstand”. 12 elever, helst over 18 år, blev optaget på etårige kurser, hvor der foruden husførelse og håndarbejde undervistes i mejeri, havedyrkning og regnskabsføring. Justine Saugman bestræbte sig på at skabe en mønstergård. Hun oprettede et udsalg i det nærliggende Nykøbing F. til afsætning af skolens overskudsproduktion, især slagtevarer og syltede produkter. Varerne blev på grund af deres høje kvalitet hurtigt omsat til højeste pris. Skolen blev anbefalet af Indre Mission, der i 1885 beskrev den som ledet i kristelig ånd. Der var husandagt morgen og aften. Også Højskolebladet var rosende og så skolen som en del af folkehøjskolebevægelsen. I lighed med højskoler kunne der søges tilskud til ophold for mindrebemidlede elever hos amtet. I dag er bygningerne i privateje.

Da Justine Saugman grundet alder fik besvær med at drive husholdningsskolen i Toreby, flyttede hun i 1897 til Guldborg, hvor hun videreførte undervisningen indtil 1902. Desuden var der fra Guldborg ugentlig dampskibsfart og daglig forbindelse til hhv. Sakskøbing og Nr. Alslev, hvilket nok har lettet transport til og fra skolen, og ikke mindst transporten af afgrøder betydeligt. Hun tilbragte sine sidste år i Nykøbing F. Kloster sammen med sin trofaste medarbejder Elisabeth Nielsen, en tidligere diakonisse, som engang havde plejet hende under en langvarig sygdom. Skolen fortsatte som husholdningsskole til 1904, hvorefter den blev drevet som indremissionsk højskole under navnet Guldborgland Kvindehøjskole til 1918. Bygningen blev nedrevet i efteråret 2012.

Justine Sagmann udgav i 1895 en kogebog fra Toreby Husholdningsskole med titlen ”Elevernes Optegnelser fra Toreby Husholdningsskole” som ud over opskrifter indeholder mange husgeråd, men også en del formaninger om kvindens kald her i livet. Justine skriver i bogen at hun ikke opfatter den som en kogebog, men mere som en vejledning.
Bogen indledes med et afsnit, ”Pligterne”, hvori hun beskriver en kvindes rolle således:

Vordende Husmoder, hvem disse Blade tilegnes, husk altid at Du er bestemt til Mandens Medhjælp og til hans fornuftige Selskab, samt at det sande Øjemed med Din Tilværelse maa være at staa ham bi under Livets Besværligheder, at lette hans Sorger ved Dine Raad, eller i hvert Fald at mildne dem ved Din Kjærlighed.