Tirsbjerg Plantage m billeder af Weis mindesten og kongestenen..der findes også en Danmarks sten i plantagen


Intro

Tirsbjerg Plantage blev i 1904 købt af den københavnske papirhandler Adolf Levison som ønskede at plantagen skulle være til gavn og glæde for egnens befolkning, der allerede dengang benyttede festpladsen til folkemøder o.lign. I 1914 skænkede Levison plantagen til Staten.

nden Levison skænkede plantagen til den danske stat indplantede han løvtræer og anlagde veje og stier for publikum. Det var Levisons tanke at skabe et sidestykke til Skibelund Krat; og i et enkelt tilfælde er hans idé bragt ud i livet, idet en kreds af personer i 1934 opstillede en mindesten over professor Fr. Weiss, der via sine undersøgelser af hedejorden bidrog kraftigt til opdyrkningen af heden. Fra Tirsbjerg Knap er der mod nord udsigt over markerne tilhørende Heimdal, og det var netop her at Fr. Weiss teorier første gang blev omsat til praksis. Levison var heldig i sit valg af plantage. Tirsbjerg Plantage ligger på det nordøstlige hjørne af Ølgod Bakkeø, som er en rest af det landskab der blev dannet under forrige istid. Hvis man står på Tirsbjerg Knap kan man tydelig fornemme overgangen fra bakkeøen og til den smeltevandsslette som blev skabt, da isen fra sidste istid smeltede, som befandt sig længere øst på. Det let skrånede terræn og den lidt bedre jordbund giver nogle vækstforhold som kan ikke umiddelbart skulle forvente ude på heden og plantagen står takket være disse forhold og løvtræsindplantningen, som er fortsat siden Levisons tid, som en varieret og spændende plantage, hvor man kan stort set alle de almindeligt forekomne skovtræarter. De relativt gode vækstbetingelser betyder at det er muligt, også på langt sigt, at fastholde det meget varierede skovbillede med en blanding af løv- og nåletræ ved hjælp af selvforyngelse.