Ting-Jellinge Kirke


Ting-Jellinge Kirke set fra øst


Ting-Jellinge Kirke


Ting-Jellinge Kirke, vindfløj 1747 Fr. 5

Intro

En af Danmarks mindste kirker - angivelig den 5. mindste, med en indvendig længde på ca. 12 meter og godt et halvt hundrede siddepladser - ligger i Ting-Jellinge. Landsbyen hed oprindelig Nørre Jellinge.

Døbefonten er formentlig ældre end kirken og må have stået i en tidligere kirke på stedet. Over alteret ses et nyere glasmosaikvindue, der forestiller den gode hyrde. En ældre altertavle, der blev nedtaget i 1928, findes i dag i Homå Kirke ved Grenå. Prædikestol og bænke er fra midten af 1800-tallet. Lægmandskrucifikset fra slutningen af 1400-tallet, der nu hænger på nordvæggen, har i en periode fungeret som alterprydelse.


Man kan godt kalde Ting-Jellinge Kirke for en overlever. Ved klemmebrevet af 9. maj 1555 befalede Frederik den 2 kirken nedrevet og sognebørnene at søge Hårslev Kirke. Men sådan skulle det ikke gå. Hvad der helt konkret skete, vides ikke - men kirken overlevede. Sognets indbyggere har formentlig nægtet at parere ordre - Der var jo langt til København. I slutningen af 1600-tallet kom der igen besked om at ”tilintetgøre kirken på grund af dens ringe størrelse og fattigdom” - men her kom Sjællands biskop Hans Bagger (1675-1693) sognet til hjælp, så denne befaling blev heller ikke ført ud i livet. Kirken står derfor som et monument over et sogn, der vil bestå!


Som landsbyens navn antyder, har der ganske rigtigt været tingsted her. Stedet ligger nogenlunde midt i Flakkebjerg Herred, der strakte sig fra Store Bælt i vest og helt til Herlufsholm i øst - fra Smålandshavet i syd op til Slagelse i nord. Når vejret var til det, blev tinget holdt udendørs. Var vejret dårligt, blev tinget holdt inde i kirken. Der er sikre efterretninger om, at der har været holdt ting i kirken allerede i 1259, hvilket bekræfter, at den nuværende kirke ikke er den første på stedet. Senere blev der opført et tinghus på Sønder Jellinge Mark. I midten af 1700-tallet blev tingstedet flyttet til Kanehøj nær Skælskør for i 1801 atter at blive flyttet, denne gang til Skælskør By. I 1819 blev herredet delt i to - et Øster og Vester Flakkebjerg herred. Vester Flakkebjerg Herred beholdt tingstedet i Skælskør, mens Øster Flakkebjerg Herred fik tingsted i Førslev ved Fuglebjerg. (Se artiklen om Førslev Arrest).


Den gotiske bygning, der er opført omkring år 1400, må have haft en eller flere forgængere. På skibets sydside er i senmiddelalderen opført et lavt tårn, hvis nedre del fungerer som våbenhus. Tårnets øverste del, der oprindelig var i bindingsværk, blev nedrevet i 1747 og erstattet et nyt ”klokkestokværk” i teglsten. Tårnets vindfløj bærer da også årstallet 1747 og Frederik den 5’s monogram.