Tim Kirke
Intro''Tim kirke'' Hind hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af granitkvadre over skråkantsokkel. På sydsidens sokkel ses et relief, der tolkes som en stenhugger med spidshammer. Norddøren er stadig i brug, syddøren er tilmuret. Et rundbuevindue er bevaret i skibets nordmur. Skibets sydmur blev delvist omsat i 1962. Tårnet er opført i sengotisk tid af munkesten og genanvendte kvadre, gavlene vender nord-syd og har spidsbuede højblændinger, tårnet blev bekostet af slægten Gyldenstjerne på Timgård. I 1600-tallet blev det oprindelige kor erstattet med det nuværende langhuskor, opført af genanvendte kvadre. I forbindelse med korforlængelsen opførtes et gravkapel mod syd, kapellet er siden blevet nedrevet, hvornår vides ikke, men den sidste begravelse fandt sted i 1783. Våbenhuset er opført samtidig med langhuskoret af mursten med en gavl, der deles vandret af gesimsbånd og afsluttes af en fronton øverst. I våbenhuset er opstillet en gravsten fra 1291 over Conradus Frands til Timgård og hustru samt søn og datter, som alle døde i 1291 under interdiktet, desuden er opstillet en gravsten fra o.1320 over Niels Eriksen Glydenstjerne og Mette Lantved med heraldisk urigtige våben for Banner og Gyldenstjerne, dernæst ses en gravsten, som var lagt over Regitze Bille og hendes søster Kirsten, Regitze var gift med Peder Nielsen Gyldenstjerne til Timgård, endelig ses en nedslidt gravsten som tærskelsten ved døren over provst Thue Jensen Skoning (død 1601) og hustru. [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke105.htm Sokkelsten med relief] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke115.htm Gravsten i våbenhuset] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke112.htm Gravsten med våben for Gyldenstjerne i våbenhuset] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke116.htm Gravsten med våben i våbenhuset] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke101.htm Skibet set mod øst] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke201.htm Altertavle] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke205.htm Alterbordets forside med relieffer i keramik af Jais Nielsen] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke207.htm Prædikestol] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke208.htm Prædikestol med felter malet af Niels Larsen Stevns] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke210.htm Epitafium på korets nordvæg (1)] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke211.htm Epitafium på korets nordvæg (2)] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke212.htm Epitafium på korets nordvæg (3)] [http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Tim_kirke/Tim_kirke102.htm Døbefont] Kor og skib har flade bjælkelofter. Alterbordets forside er beklædt med glasserede keramikfliser udført af Jais Nielsen i 1957, motiverne er fra Passionen. I skibets nordvæg ses et vindue med glasmaleri fra 1953 af Jais Nielsen. Altertavlen i højrenæssance er skåret o.1590, i sidefelterne ses de oprindelige manieristiske malerier, i midterfeltet er indsat en kopi fra 1950 af et renæssancemaleri, det erstattede et maleri fra 1896af Hans Agersnap, som nu er ophængt i tårnrummet. Prædikestolen i renæssance er fra begyndelsen af 1600-tallet, i felterne ses malerier af Niels Larsen Stevns. Ved langhusets nordvæg står et epitafium over Knud Gyldenstjerne (død 1636) og hustru samt børn, epitafiet er udført i marmor og alabast og har stået i det nu nedlagte gravkapel mod syd, hvor det blev opsat af Knud Gyldenstjerne den Yngres svigersøn, Mogens Sehested. På siden Gravsten og epitafier kan man se slægtstavle for Knud Gyldenstjerne. Tryk på nedenstående link og søg Tim kirke. [http://www.gravstenogepitafier.dk/ Gravsten og epitafier] Den romanske granitfont har fod med attisk profil. Fonten er registreret i ''Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Varianter af bægerbladsfonte (med dyr eller andet)''.