Thisgaard Dørken


"Thisgaard" 1848.Tegning efter brandprotokellen, som gården så ud efter udflytning i 1848


"Thisgaard" 1912, midt i billedet Peder Christensen (Thisgaard)


"Tirsgaardsminde" matr. nr. 1d, udstykket 1851. Slægtsgaard til 1972.


"Tirsgaardslund" matr. nr. 1c, Dørken 1912, ejer Christian Mathiasen. Danskehøj 4, Give

Intro

"Thisgaard" Matr. nr. 1a Dørken, Øster Dørkenvej 2, Thyregod, en slægtsgård, der gennem 400 år, kun har været beboet af to slægter

Den 14 juli 1787 blev Frands Mathiasen selvejer, da han købte gården af Jacob Berings enke: Skødet er indført i Nørvang-Tørrild Herreds Skøde og Panteprotokol 1773-1788 folie 147b og lyder:

Jeg Catarina Hoff Enke efter salig Hr. Hospitalforstander Jacob Bering i Horsens, kjendes og hermed vitterligjør at jeg med fri villie og velberåd hue haver solgt og afhændet, som jeg og hermed sælger , skøde og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Frants Mathiasen i Dørken og hans arvinger, den mig tilhørende gård som bemte Frants Mathiasen efter fæstebrev dat.: Horsens den 29te Marti 1779 hidtil har beboet beliggende udi Koldinghus Amt, Nørvang- Tørrild Herred, Thyregod sogn, Dørken By, og som efter sidste inddeling over mit ejede hartkornudi bemte bye, står for nye Landmålings Matrikels Hartkorn ager og eng, Tre Tønder, To Skæpper, To Fjerdingkar, 1/3 Album Hvilken førnævnte gård med tilhørende bygninger, mandskab, grund og ejendomme i by og mark, være sig Agger, Eng, Mose, Heede, Fædrift, Tørveskær og Lyngslæt, alt såledees som det forefindes med al den rettighed og herlighed som dertil ligger og jeg haver ejet intet undtagen i nogen måder at alt hvis som dertil med rette bør ligge efter Kongelig allernådigst lov og forordninger meerbemelte Franrs Mathiasen og arvinger skal have, bruge og beholde til evindelig og uigenkaldelig eiendom og de derefter være på lovlig måde at gjøre sig sammen så nyttig som de bedst ved, vil og kan, - Og dabemeldte Frants Mathiasen derfor har betalt mig den udlovede Kjøbesum a´fd´Hartkorn 52 Rdlr. med penge 174 Rdlr. 5 1/3 Sk. Skriver Et Hundrede Halvfjerdsindstyve og Fire Rigsdaler, Fem og en tredie deel Skilling. Så Kjender jeg herved for min og mine arvinger ingen videre lod og deel , Rett eller rettighed at have udi eller til fornævnte Gård, Mandskab, Ejendomme i nogen henseende, men derimod herved frie frelser heimler og fuldkommen tilstår afmelte Frants Mathiasen og hans arvinger samme for hver mand til tale som derpå med rette kunde tale,- Ligesom og herved bekræftes at der ingen Kiøb Contract Skrivtlig accord eler deslige dette Kiøb angående er i pennen forfattet hvilket om fornødiget kand blive beediget, - Til ydermere Stadfæstelse under min og Landsværges samt 2de Vitterligheds Vidners underskrift og forseiling, hvorefter Skiøde måe de behørige steder for Retten Læses og Prottocolleres uden mig der at tilkald.

Datum Hougaard den 14de juli 1787 C Hoff St. Bering Som Landsværge, Wodchou. Efter begiæring til vitterlighed underskriver og forseiler: C.A.Quade F. Jensen


Gården nævnes første gang i matriklen 1662. Hartkornet var da 5 tdr. 2 alb., og landgilden var 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. gåsehavre, 2 høns og 1½ rigsmark gæsteri. Den sidste post blev i 1668 ændret til 2 mark. Dertil skulle der betales 4 daler i arbejdspenge, gården hørte nemlig under Boltinggård på Fyn, og det var for langt væk til, at der kunne ydes hoveri. Boltinggård ejedes af Henrich Thott, der var søn af Christen Thott og Sophie Below, og det tyder på, at gården før har hørt under Hastrup, der havde tilhørt Sophies far Henrich Below. Efter hans død tilhørte Hastrup hans datter Marie Below, og efter hendes død i 1651 gik noget af godset ved arv over til hendes søster og søskendebørn.

I 1690 var gården under Hammergaard. Da Jens Jørgen Bredal på Hammergaard i 1741 købte Rørbæk, blev Thisgaard lagt under den. I 1763 er Thisgaard opført som strøgods i kilderne. I 1787 blev den frikøbt, var den ejet af hospitalforstander Berings enke i Horsens (se fanen "Selvejer")

Fæstere:
1660-1680 Frands Jacobsen og Bertel Madsen
fra onk. 1680 Jacob Frandsen og Christen Knudsen
fra omk. 1716 Frands Jacobsen
fra omk. 1735 Mathias Frandsen
fra 1778 Frands Mathiasen
Ejere:
fra 1787 samme Frands Mathiasen
fra 1798 Mathias Frandsen
fra 1827 Christian Christensen (svigersøn)
fra 1855 Hans Sørensen (svigersøn)
fra 1867 Christen Pedersen (ny slægt)
fra 1884 Peder Christensen
fra 1920 Jens Peder Olesen (svigersøn)
fra 1955 Emil Thisgaard Olesen.

Henvisninger:
http://www.tirsgaard.dk/Thisgaard_gaardhistorie.pdf
"Thyregod Gårdhistorier" af Ejner Bjerre Jørgensen.


Udstykkede gårde fra Thisgaard
1840 matr. nr. 1b, jordlod solgt af Christian Christensen til Niels Olesen
1848 matr. nr. 1c, Tirsgaardslund solgt af Christian Christensen til søn Christen Christiansen
1851 matr. nr. 1d, Tirsgaardsminde solgt af Christian Christensen til søn Mathias Christiansen
1861 matr. nr. 1e, Grønhøj solgt af Hans Sørensen til Jens Pedersen Boisen
1872 matr. nr. 1f, Anesminde solgt af Christen Pedersen til Hans Madsen

Henvisninger:
http://www.tirsgaard.dk/Thisgaard_gaardhistorie.pdf
"Thyregod Gårdhistorier" af Ejner Bjerre Jørgensen.