Tønder Statsseminarium


Rektorboligen ved det tidligere Tønder Statsseminarium. Foto: Henrik J. Møller


Det tidligere Tønder Statsseminarium. Foto: Henrik J. Møller


Det tidligere Tønder Statsseminarium. Foto: Henrik J. Møller


Mindesten ved det tidligere Tønder Statsseminarium. Foto: Henrik J. Møller


Det tidligere Tønder Statsseminarium. Foto: Henrik J. Møller


Det tidligere Tønder Statsseminarium. Foto: Henrik J. Møller


Indgangsdør til det tidligere Tønder Statsseminarium. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Tønder Statsseminarium blev grundlagt i 1788 og blev nedlagt i 1989. Endnu står alle bygningerne tilbage og bruges nu til andre formål.

Bygningskomplekset fra det i 1989 nedlagte Tønder Statsseminarium findes endnu helt bevaret. Det bruges nu til forskellige kommunale formål, herunder undervisning, kurser og medborgerhus.

Seminariet var det første af sin art i Danmark. Det blev officielt oprettet i 1788 på initiativ af provst Balthasar Petersen, som var søn af en af Tønders store kniplingshandlere. I en årrække inden da, havde provst Petersen drevet en skole til uddannelse af teologer og i 1753 var hen også begyndt at uddanne lærere. Det gik så godt at teologuddannelsen blev opgivet i 1769. I 1786 indsendte han en fundats til det nye lærerseminarium, og skænkede samtidig gården Gørrismark til seminariet, som økonomisk sikringsgrundlag. Året efter døde han, men i 1788 blev lærerseminariet grundlagt.

De første mange år foregik undervisningen i Tønders almueskole i Østergade. Elevtallet steg meget gennem årene og i 1829 ophørte tilknytningen til byskolen. I 1830 opførtes en ny hovedbygning, der forbedrede undervisningsforholdene meget.

I 1847 overtog staten lærerseminariets bygninger og efter treårskrigen blev den tyske del af seminariet flyttet til Eckernförde. I 1856-58 blev seminariets hovedbygning udvidet og forhøjet med en etage, og i 1860 blev der opført en ny rektorbolig ud mod Østergade. I 1859 kom seminariet helt under undervisningsministeriets kontrol og bindingen til Tønder by ophørte.

Efter 1864 blev seminariet igen både tysk og dansk sproget. I 1884 flyttedes den danske afdeling til Haderslev og udgjorde grundlaget for oprettelsen af et nyt seminarium der. I 1904 opførtes en ny bygning ud mod Vidågade og Østergade, som blev hjemsted for lærerpræparand-uddannelsen. Den blev suppleret med en ny stor statelig hovedbygning i 1905, til afløsning for hovedbygningen fra 1858, som blev nedrevet. Under Første Verdenskrig fungerede seminariet en overgang som lazaret og fra 1919, som hjemsted for engelske besættelsestropper.

Efter Genforeningen i 1920 blev det tyske seminarium flyttet til Niebüll, hvor det kun overlevede til 1925. Efter en større renovering af bygningerne blev seminariet igen åbnet som et rent dansk lærerseminarium med navnet Tønder Statsseminarium. I tilknytning til seminariet oprettedes endvidere en Øvelsesskole og den fik snart så mange elever, at hovedbygningen i 1931 måtte udvides med en længe mod nordøst. I 1922 opførtes en ny gymnastiksal ud mod Vidågade og den blev suppleret af en pigegymnastiksal i 1939 tæt ved Helligåndshospitalet, der ved samme lejlighed blev købt af seminariet. I 1923 opførtes elevhjemmet ”Klostret” ned mod Vidåen og i det blev udvidet med endnu en fløj i 1955.

I 1974 blev Tønder Statssemniarium og Øvelsesskole kraftigt udvidet med helt nye bygninger på holme i det flade marskland syd for Vidåen. I 1985 blev Øvelsesskolen koncentreret i disse bygninger og seminariet koncentreret i de gamle bygninger.

I 1989 kort efter 200-års jubilæet blev seminariet nedlagt af regeringen. Det skete på trods af voldsomme protester fra Tønder, men intet nyttede. Samme år skiftede Øvelsesskolen i de nye bygninger navn til Holmeskolen. I nogle år stod de gamle seminariebygninger tomme hen. En overgang husede de bosniske flygtninge, og senere har AOF fået lokaler i nogle af bygningerne.

Først i ca. 2000 blev bygningerne overtaget af Tønder Kommune, der endnu ikke har realiseret planer om den fremtidige brug. Hele bygningskomplekset står imidlertid urørt og udgør tilsammen et stemningsfuldt hele.

Fra seminariets gård står en mindesten til minde om Balthasar Petersen, der afbildet i en bronzemedaljon indsat i en granitobelisk. Inskriptionen lyder: ”Dem verdienstvollen Stifter des Seminars in Tondern Consistorialrath Balthasar Petersen, geb. am 7. Mai 1703, gest. am 1. Janr. 1787.“ På bagsiden står: ”Gewidmet von Schülern des Seminars bei der hundertjährigen Jubelfeier 1888“ Mindestenen blev rejst og indviet i 1888.

En anden mindesten er til minde for seminarieforstander 1920-37, Emil Albeck. Endelig findes en mindesten for de faldne fra seminariet i Første Verdenskrig. Denne mindesten er rejst i 1919.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
W. Christiansen & I. Haase: Nystaden, Tønder 1986