Tøndehus


Tøndehuset i Nordby i midten af billedet. Ifølge brandforsikring den 4 nov.1858 er i 18 58 opført et 10 fag hus til brug for Tønde og Vagervæsenet.


I 1840 opførtes to nye båker på nordenden af Fanø, de blev flyttet i 1856, da dybene havde skiftet løb. I 1860 flyttedes den østlige af samme årsag.

Intro

I 1822 blev privilegiet til Kabe- og Tøndevæsen ledigt, og Nordbys skippere, der altid havde stået for den største afgift til tøndevæsenet, forsøgte nu at vinde bevillingen, hvilket lykkedes.

Nordbyskipperne købte de gamle tønder (bøjer/koste) og kabene (sømærker på land) for 300 Rdl.
Herudover købte man en gammel søtønde, der var drevet ind på Fanø Strand. Den kostede med reparation 32 Rigsdaler, og en anden tønde blev indkøbt fra Højer for 30 Rigsdaler.

Skipperne i Nordby havde med bevillingen fået eneret til udlægning af tønder og kabere i Grådyb samt vedligehold af samme. De mænd der udførte arbejdet med tønderne og kabene skulle være hjemmehørende i Nordby.

Som indtægt gav det en afgift pr. læst af alle ind- og udgående skibe. Fra overdragelsesdagen til 31. december 1822 opgjordes indtægterne til 725 Rigsdaler og udgifterne til 543 Rigsdaler. Afgiften var sat til 16 skilling pr. læst, som senere blev nedsat til 10 skilling ved ind-og udsejling.

Danmark fik oprettet Kongelig Dansk Vagervæsen i 1844. I 1847 overtager Staten Vagervæsenet både i Grådyb og Knuddyb og gav overopsynet til H. Donner i Altona. I 1848 gik han over til oprørene og dermed sluttede opsynet indtil efter krigens slutning i 1850, hvor kaptajnløjtnant Hammer fik overdraget ledelsen samtidig med ledelsen af krydstoldvæsenet.

Skipperne i Nordby fik 1200 Rigsdaler for materiellet tilhørende Grådyb og sammen med kassebeholdningens 400 Rigsdaler blev der oprettet et legat, efter en vis sum blev afsat til havnens forbedring.


I 1840 opførtes to nye båker (sømærker på land) på nordenden af Fanø, de blev flyttet i 1856, da dybene havde skiftet løb.I 1860 flyttedes den østlige af samme årsag. I 1867 anbragte man den vestlige båke sådan, at når den holdt over ét med Fanø Kirke i en bestemt retning, kunne man sejle over Barren uden at sejle på grund.

Kilde: www.Mitfanoe.dk