Tømmerbys nedlagte kirke


Ved træerne er mindet om den nedlagte kirke ved Tømmerby.


Fyldskifter der antyder de mange grave på kirkegården, samt granitkvader.

Intro

Der blev rejst en mindesten ved den nedlagte Tømmerby. I 2007 fandt man rester af et dige, der har afgrænset kirkegården mod nord, øst og syd samt en hel del grave på kirkegården.

Forud for skovrejsning ved den nedlagte, middelalderlige Tømmerby Kirke syd for Them prøvegravede Silkeborg Museum arealerne umiddelbart nord, syd og øst for mindesmærket for om muligt at kunne stedfæste kirkegården.
Kirken
Kirken var allerede nedlagt i 1592, hvor byggemateriale fra tomten blev hentet til reparation af Vrads Kirke og i 1661 skrev præsten i Them at der på stedet var en ”fuldkommen kirkegård” efter en lille kirke ”som har stået i gml. dage”. S. P. Petersen fra Them udgravede kirketomten i 1943, hvorved kirkens fundament blev blotlagt og dens dimensioner slået fast.
Ved undersøgelsen fremkom enkelte grave i og omkring kirkebygningen og efterfølgende rejste man en mindesten på stedet.
Ved prøvegravningen i december 2007 fremkom adskillige grave i et bredt bælte omkring kirketomten. Gravene fremstod tydelige i undergrundssandet og specielt i den nordlige del var det muligt at registrere de enkelte nedgravninger. Mod syd var nedgravningerne dog stort set sammenhængende grundet de gentagne begravelser. Da undersøgelsens formål var at stedfæste kirkegården blev kun et enkelt anlæg snittet. Herved fremkom i bunden af en ca. 60 cm. dyb grav resterne af et kranie, der var yderst velbevaret.
Kirkegårdens omfang
Spor efter et kirkegårdsdige blev registreret mod nord og syd, hvorimod dets beliggenhed mod øst var mere tvivlsom. Afgrænsningen af kirkegårdens vestlige del lå udenfor undersøgelsesarealet, men hvis det antages at kirken lå nogenlunde midt på kirkegården, har denne haft en betydelig størrelse. Den stedfæstede del af kirkegården målte ca. 35 meter nord, syd og øst for mindesmærket, hvilket udgør et areal på ca. 2450 m2 og det samlede areal antages dermed at være omtrent 4900 m2.
Både på og udenfor kirkegården var adskillige spor efter fortidig bebyggelse. Det er besnærende at tolke disse anlæg som resterne efter den middelalderlige landsby Tømmerby. Landsbyens beliggenhed kendes ikke med sikkerhed men den er nævnt første gang i skriftlige kilder i 1411. Det var dog ikke muligt at datere anlæggene nærmere.