Tåstrup Mose


Adgangsbro til Tåstrup Mose


Bro ud gennem Tåstrup Mose

Intro

Set fra luften danner Tåstrup Mose en vifteformet mosaik af små moselodder: Hver gård havde nemlig en lod, så de kunne grave tørv til brændsel. De tørvegrave, vi ser nu, er fra Anden Verdenskrig, men der er formentlig gravet tørv her siden jernalderen.

Fredningen syd for Harlev - Tåstruplandet - dækker 220 ha og omfatter bevaringsværdige naturtyper som bl.a. kalkoverdrev, kildevæld og rigkær samt arterne odder og den meget sjældne sumpvindelsnegl. Netop for at beskytte naturen og fortidsminderne og skabe et sammenhængende naturområde foreslog Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune i 2009, at området skulle fredes. Fredningen omfatter Tåstrup Sø, Tåstrup Mose, Lillering Skov, Stjær Stenskov og Stjær Søskov. Istidens stenbestrøninger i Stjær Stenskov og Stjær Søskov blev fredet allerede i 1961, og ca. 30 år senere blev Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose udpeget til et såkaldt Natura 2000-område på i alt 135 hektar. Med den sammenhængende fredning af hele Tåstruplandet er området nu omfattet af en samlet plan for beskyttelsen af både natur og fortidsminder. Og der er skabt god tilgængelighed og formidling for alle.

''Publiceret''