Sygestuen Østergade 17 i Nysted.


Sygestuerne Østergade 17

Intro

Sygestuerne Østergade 17 i Nysted blev oprettet 1870 af læge Skouboe. Virkede indtil nedlæggelsen 1894, hvor Sygehuset på Skansevej tog over.

Oprettelse: Indtil 1898 havde Nysted intet offentligt sygehus. I året 1870 oprettedes efter læge Skouboes initiativ to sygestuer - kaldet "Sygestuen" - i nr. 3 på Østergade (nu Østergade 17). Det lille gamle bindingsværkshus tilhørte dengang kirken, og udlejedes af denne for 48 kr. årligt til den af Skouboe stiftede forening.

Sygestuerne: En ældre kone besørgede sygeplejen. Der var to sygestuer, henholdsvis 1.280 og 760 kubikfod, et lille badekammer, et værelse for opsynskonen, køkken, en meget indskrænket gårdsplads med en primitiv retirade og endelig en lille have. Der var fire senge, og der kunne opstilles en femte i baderummet. Udstyret var yderst tarveligt. Huset havde bjælkeloft og hvidtede vægge. En gammel laset lænestol, der havde kendt bedre dage, var husets eneste pragtstykke.

Patienter: Fra 1870-81 behandledes 111 patienter, fra 1887-94 140 og i 1893 under difteriepidemien indlagdes 23 difteripatienter. Uagtet at patienter med både smitsomme og ikke-smitsomme medicinske og kirurgiske sygdomme optoges på stuerne - dog ikke samtidig - opstod der ingen tilfælde af indendørs smitteoverførelse, og de foretagne operationer forløb uden komplikationer.

Nedlæggelse: Da lejligheden blev mere og mere forfalden, og hele indretningen måtte siges at være i høj grad stridende mod gode hygiejniske grundsætninger og savnede den mest beskedne komfort - og da så den gamle skikkelige opsynskone afgik ved døden - nedlagdes "Sygestuen" i året 1894. Den sidste patient blev udskrevet 28. oktober 1894.


Until 1898, Nysted had no public hospital. In the year of 1870, on the initiative of Doctor Skoubo, two sickrooms - called "The Sickroom" - were established in No. 3 Østergade (now No. 17 Østergade). At that time, the small old halftimbered house belonged to the church, which rented this for DKK 48 yearly to the association founded by Skouboe.

An elderly woman took care of the nursing. There were two sickrooms, 1,280 and 760 cubic feet respectively, a small bathroom, a room for the nursing wife, a kitchen, a very small courtyard with a primitive privy and finally a small garden. There were four beds and a fifth could be set up in the bathroom. The equipment was extremely poor. The house had beamed ceiling and whitewashed walls. An old tattered armchair, that had seen better days, was the only magnificent piece of furniture in the house.

111 patients were treated from 1870-81, 140 from 1887-94, and in 1893 during the diphtheria epidemic 23 diphtheria patients were admitted.

Although patients with both infectious and noninfectious medical and surgical diseases were admitted to the rooms - though not simultane-ously - there were no cases of indoor infection transmission, and the operations carried out passed off without complications.

When the apartment became more and more decayed, and the whole interior indeed was not living up to good hygiene principles and missing the modest comfort - and when the good old nursing wife then died - “The Sickroom" was closed in the year of 1894. The last patient was discharged on 28th October 1894.


Bis 1898 gab es kein öffentliches Krankenhaus in Nysted. Im Jahre 1870, nach Initiative von Doktor Skoubo, wurde zwei Krankenzimmer - "Das Kranken-zimmer" genannt - in Østergade Nr. 3 (jetzt Østergade Nr. 17) eingerichtet. Das kleine alte Fachwerkshaus hat damals der Kirche gehört und wurde für DKK 48 jährlich an der von Skouboe gegründeten Verein vermietet.

Eine ältere Frau war Krankenpflegerin. Es waren zwei Krankenzimmer, jeweils 1.280 und 760 Kubikfuß, ein kleines Badezimmer, ein Zimmer für die Pflegerin, eine Küche, einen sehr kleinen Hof mit einer primitiven Retirade und schließlich einen kleinen Garten. Es gab vier Betten und ein fünftes Bett konnte in dem Badezimmer aufgestellt werden. Die Ausstattung war äußerst schlecht. Das Haus hatte Balkendecken und weiß getünchten Wände. Ein alter zerfetzter Sessel, der bessere Tage gesehen hatte, war das prächtigste Stück im Haus.

In den Jahren 1870-81 wurden 111 Patienten behandelt, 1887-94 insgesamt 140 und im Jahre 1893 während der Diphterie Epidemie wurden 23 Diph-terie Patienten eingewiesen.
Obwohl Patienten mit Infektions- und nicht ansteckende medizinische und chirurgische Krankheiten eingewiesen wurden - wenn auch nicht gleichzeitig - war jedoch keine Fälle von Innen Infizierung, und die ausgeführten Operationen verliefen ohne Komplikationen.

Als die Wohnung mehr und mehr abgenutzt wurde, und die ganze Einrichtung in hohem Grad gegen guten hygienischen Grundsätzen war und die bescheidenste Komfort fehlte - und als auch die gute alte Pflegerin starb - wurde "Das Krankenzimmer" im Jahre 1894 geschlossen. Der letzte Patient wurde am 28. Oktober 1894 entlassen.