Sygehuset på Skansevej i Nysted


Hospitalet set fra Fiskergade.

Intro

Sygestuerne i Østergade 17 blev nedlagt 1894 og i efteråret 1896 stod Sygehuset i Nysted klar. Sygehuset blev nedlagt 1918 og overgik herefter til plejehjem for ældre – kaldet De gamles Hjem.

Efter nedlæggelsen af sygestuerne i Østergade 17, blev der arbejdet på, at få opført et tidssvarende sygehus, og der blev dannet en forening med deltagelse af borgmester Holck, godsinspektør Schrader, murermester R. Holck, købmand Wichmand og dr. med. C. A. Hansen.


Sygehuset: I efteråret 1896 stod sygehuset færdigt. Planerne blev udført efter udkast af dr. Hansen og tegnet af arkitekt Andreasen. Sygehuset blev opført af murermester Harms, tømrermestrene Andresen og Struve, smedemester Gleje og blikkenslager Danielsen. Bygningen kostede ca. 12.000 kr. og montering ca. 3.000 kr.

Indretning: I stueetagen var en epidemiafdeling, i den nordlige ende 3 værelser for difteripatienter, og i den sydlige ende 2 værelser til skarlagensfeber, samt badeværelse. På førsteetagen - gennemgående kvist på midten - fandtes 3 sygeværelser til ikke-smitsomme sygdomme, samt et køkken, spisekammer og værelse til sygeplejersken. I en mindre bygning var indrettet va-ske/brændselsrum og kælderrum, samt ligstue. En lille have hører til stedet.

Sygehuslægen: Sygehuslægen var dr. med C. A. Hansen (grundlæggeren af Nysted Krøniken), og sygeplejerske var frk. Marie Andersen.

Patienter: Den første patient blev indlagt 2. november 1896. I sommeren 1898 blev sygehuset overdra-get til kommunen. Belægningen var i 1897: 40, 1898: 31, 1899: 43, 1900: 53 patienter.

Nedlæggelse: Sygehuset blev nedlagt i april 1918, men blev en kort periode udlejet til Den Engelske Skole, samt i perioden 31. oktober 1918 til 2. februar 1919 åbnet for influenzapatienter. Bygningen blev herefter brugt som plejehjem for ældre.


After the closing down of the sickrooms in No. 17 Østergade, plans were made to construct a mod-ern hospital, and a decision-making group was formed consisting of Mayor Holck, Freight inspector Schrader, Master builder R. Holck, Grocer Wichmand and Doctor of Medicine C. A. Hansen.

In the autumn of 1896 the hospital was finished. The plans were made after a draft from Doctor Hansen and designed by Architect Andreasen. The hospital was built by Master builder Harms, Carpenter masters Andresen and Struve, Master smith Gleje and Plumber Danielsen. The price of the building was approx. DKK 12,000 and the fitting cost approx. DKK 3,000.

On the ground floor the was an epidemic department, in the northern end three rooms for diphtheria patients, and in the southern end two rooms for patients with scarlet fever and a bath-room. On the first floor - a through attic in the middle - were found three rooms for non-infectious dis-eases, as well as the kitchen, a pantry and a room for the nurse. In a smaller building there was a laundry and fuel storage, a cellar and a mortuary. A small garden belonged to the premises.

The hospital physician was Doctor C. A Hansen (the founder of the Nysted Chronicle), and the nurse was Miss Marie Andersen. The first patient was admitted on 2 November 1896. In the summer of 1898 the hospital was trans-ferred to the local authority. The occupancy was in 1897: 40, 1898: 31, 1899: 43, 1900: 53 patient.

The hospital was closed in April 1918, but was leased to the English School for a short period, and between 31 October 1918 and 2 February 1919 it was reopened for influenza patients. Thereafter, the building was used as a nursing home.


Nach der Schließung der Krankenzimmer in Østergade Nr. 17, wurde darauf gearbeitet ein zeitgemäßes Krankenhaus zu bauen, und ein Verein bestehend aus Bürgermeister Holck, Frachtinspektor Schrader, Baumeister R. Holck, Krämer Wichmand und Doktor C. A. Hansen wurde gegründet.

Im Herbst 1896 war das Krankenhaus fertig. Die Pläne wurden nach einem Entwurf von Dr. Hansen ausgefertigt und von dem Architekten Andreasen entworfen. Das Krankenhaus wurde von Baumeister Harms, die Zimmerer Andresen und Struve, Schmiedemeister Gleje und Klempner Danielsen gebaut. Die Baukosten waren zirka DKK 12.000, und die Montage hat etwa DKK 3.000 gekostet.
Im Erdgeschoss war die Epidemieabteilung, im nördlichen Ende waren drei Räume für Diphterie-patiente, und im südlichen Ende waren zwei Zimmer für Scharlach und ein Badezimmer. In der ersten Etage - eine Dachkammer durch die Mitte - waren drei Zimmer für nicht ansteckende Krankheiten, sowie eine Küche, eine Speisekammer und ein Raum für die Krankenschwester. In einem kleinen Nebengebäude war einen Wasch- und feuerholzraum, einen Keller und die Leichenkammer. Einen kleinen Garten gehörte zum Grundstück.

Der Arzt im Krankenhaus war Doktor C. A Hansen (der Gründer von der Nysted Chronik) und die Krankenschwester war Frl. Marie Andersen. Der erste Patient wurde am 2. November 1896 eingewiesen.
Im Sommer 1898 wurde das Krankenhaus an die Gemeinde übertragen. Die Anzahl der Patienten war im Jahre 1897: 40, 1898: 31, 1899: 43, 1900: 53.
Das Krankenhaus wurde im April 1918 geschlossen, wurde aber kurzfristig an die Englische Schule verpachtet, und zwischen 31. Oktober 1918 und 2. Februar 1919 wurde es für Grippe-patienten wieder eröffnet. Danach wurde das Gebäude als Altenheim verwendet.