Svanninges Danske Skole


Svanninge Danske Skole 1728 - 1891

Intro

Karen Brahe fra Østrupgaard etablede en skole for børn i Svanninge i 1728. Skolebygningen var i brug indtil 1891, hvor den blev nedrevet og en ny skole blev bygget.

Svanninge Danske Skole Brahesvej 11, Svanninge, 5600 Faaborg 1728 -1891 I årene efter afslutningen af Den Store Nordiske Krig i 1720 lod Frederik IV opføre de såkaldte Rytterskoler for almuebørn. Det menes at være dette initiativ, der har inspireret adelsfrøkenen Karen Brahe fra Østrupgaard til i 1720- erne at etablere en skole for bøndernes og almuens børn i Svanninge.
Dateret Østrupgaard, 1. december 1728 lod så ”velbyrdige jomfru Karen Brahe til Østrupgaard” nedfælde en fundats for ”Svanninge Danske Skole”. Der står blandt andet følgende: ” –Som der ere alle Christnes Pligt, sin Gud at frygte og ære, sin Næste at elske og tjene, saa kan begge Dele fremmes nogenlunde ved, at man drage omsorg for, at den sande Guds Kundskab kan blive indplantet i Børnenes og de Unges Hjærter – Og som dertil behøves et vist Sted til en Skole, e ædruelig og skikkelig Person til en Skolemester – og noget til hans Underholdning”. Karen Brahe skænker bolstedet til Svanninge skole og en ”Capital” på 200 Rigsdaler ”udi Curant Dansk Sølvmønt som stedse bliver stående paa Rente”.
Første skoleholder er Anders Hansen Actonius, som i 1745 blev efterfulgt af studiosus Boe Olufsen Starup. Hvordan undervisningen i skolen var organiseret er der lidt usikkerhed om, men hen over midten af 1800- tallet opstod begrebet ”Sognekommune”. Det blev ledet af et kongeligt udnævnt ”Sogne-forstander-skab” og siden et demokratisk valgt sogneråd. Med dette sogneråd, blev ansvaret for sognets skolevæsen et kommunalt anliggende.
Da det nye århundrede nærmede sig, begyndte sognerådet at undersøge behovet for en afløsning af den gamle skolestue fra 1728. Den nye skolebygning blev bygget i den gamle skoles baghave og stod klar i 1891. Kilde: Skaef, Bent H.: ”Svanninges Danske Skole” 1728-1960. Stavn 2001.