Svanninge Hospital


Svanninge Hospital


Karen Brahes Hus

Intro

Stenhuset eller Karen Brahes Hus, var byens hospital for fattige fra 1728 indtil 1921. Huset er beliggende Brahesvej 13 i Svanninge, nær ved Svanninge Kirke. I dag er huset privat beboelse.

Med opførelsen af Karen Brahes hospital i 1728 fik Svanninge og Håstrup sogne det første fattighus.
Bygningen er opført i kampesten, delvis hentet fra Skerningshøj beliggende et par hundrede meter nord for hospitalet.

Hospitalet stod direkte under Østrupgaards administration, ligesom det var herregården alene, der financierede driften og sørgede for beboernes underhold. Dette forhold var så tæt, at det også var fra Østrupgaard bestemmelse om vurdering og optagelse af "almisselemmer" fandt sted.

Karen Brahe havde tanker om hositalets indretning og drift, og følgende er taget fra hendes skrivelse ved oprettelse af hospitalet den 1. december 1728:
"Jeg undertegnede Jomfru Karen Brahe til Østrupgaard haver (..) til nogle af mine medchristne fattige, skrøbelige og sengeliggende Lemmers Hjælp og Undsætning funderet, stiftet og beskikket et Hospital i Svanninge By og ladet opbygge ved Svanninge Skole et hus af 8 Fag bestaaende, og dertil lagt en Have og Kaaljord af 15½ Alen i Længden og 14 Alen i Bredden, som alt stedse uforanderlig skal forblive og ikke til nogen Tid maa forvendes(..)"
Hospitalets lemmer bestod af 5 fattige mands- og kvindepersoner. De 4 blev udvalgt blandt de allerfattigste, vanføre, skrøbelige og sengeliggende, mens den sidste skulle være en kvinde, som var så rask og rørig, at hun kunne hjælpe og pleje de andre, samt renholde huset. Lemmerne skal medbringe sengeklæder og lagner til en seng, samt deres gangklæder og andet, som dem tilhører. Ved deres død må intet føres ud af hospitalet igen, da det tilfalder hospitalet, som erstatning for begravelsesomkostningerne. De fattige, som er i dette hospital, skal føre et gudfrygtigt og forligeligt levned med hinanden og flittigt besøge guds hus på alle søn- og helligdage, dersom helbredet tillader det. Ligeledes skal de være til stede her morgen og aften, når der er bøn og sang med skolemesteren. Forsømmes dette, eller nogen er usømmelig ved eder, banden, uforligelighed eller ondskab, da skal de straffes ved, at deres almisse tages fra dem i nogen tid. Kan dette føre til forbedring, kan lemmet bortvises fra hospitalet. Foruden den 1 rigsdaler, der udbetales til hver af de fattige ved de 3 højtider, udbetales der 8 rigsdaler udi klingende sølvmønt i løbet af året. Den kvinde, der holder tilsyn med de andre, får 3 mark til hver påske og Mikkelsdag . Allerede i 1758 blev hospitalet udvidet med en tilbygning på 4 fag, og nu var der plads til 9 lemmer. Ved samme lejlighed hæves almissen, således at der nu udbetales 15 rigsdaler, 5 Mark og 8 otte-niendedel skilling om året."

Kilde: Skaef, Bent H. : Svanninge -Krøniken, 1996.