Sukkerfabrikken


Sukkerfabrikken med jernbanen i forgrunden.


Edward Tesdorpf (1817-1889) grundlagde andelssukkerfabrikken i Nykøbing Falster.


Sukkerfabrikkens område fra omkring 1962-64 set fra syd. Til venstre ses anlæggelsen Prinsholmvej og i baggrunden Nykøbing by og Guldborgsund.


Sukkerfabrikken set fra Gedservej i 1986.


Luftfoto af sukkerfabrikken inkl. tilbygninger. Set med Prinsholmvej og modtagelsespladsen for sukkerroer i forgrunden.


Postkort fra omkring 1975 med luftfoto af sukkerfabrikken i Nykøbing Falster inkl. tilbygninger.


Sukkerfabrikken set fra højbroen.


Sukkerfabrikken set fra Brovejen.


Sukkerfabrikken set fra Brovejen.


Sukkerfabrikken set fra Prinsholmvej med roer på modtagelsespladsen.

Intro

I begyndelsen af 1880’erne var der forskellige planer om at få bygget en sukkerfabrik i Nykøbing F. De to rigmænd, Tietgen og Tesdorpf, stod på hver deres banehalvdel i det der er blevet kaldt ”etatsrådernes krig”. Den endte med, at Tesdorf vandt og fik etableret en andelssukkerfabrik i Nykøbing F.

I begyndelsen af 1800-tallet blev den første sukkerfabrik etableret i Schlesien i Centraleuropa, en sukkerfabrik der producerede sukker udelukkende på sukkerroer og ikke sukkerrør. På dette tidspunkt var verdens sukkerproduktion udelukkende været baseret på sukkerrør. For Danmarks vedkommende blev der f.eks. fragtet uraffineret sukker fra De Dansk Vestindiske øer, hvor sukkerrørene blev dyrket til sukkerraffinaderierne i København. Under Napoleonskrigene indførte Frankrig en handelsblokade mod Storbritannien, kendt som Fastlandsspærringen, dette satte et midlertidig stop for importen af rørsukker til Europa og gav roesukkerproduktionen et boost. Det var dog først fra midten af 1800-tallet at der rigtigt kom gang i roesukkerproduktionen i Europa.

I begyndelsen af 1880’erne var der forskellige planer om at få bygget en sukkerfabrik i Nykøbing F. Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker (DDS) med finansmanden C. F. Tietgen i spidsen blev stiftet i 1872 og begyndte byggeriet af en sukkerfabrik i Odense samme år. Tietgens sukkerfabrik, '''Odense Sukkerkogeri''', startede produktionen i 1873. Et søskendepar fra Lolland, brødrene Frederiksen, åbnede i 1873 '''Sukkerfabrikken Lolland''' i Holeby, men fabrikken gik konkurs i 1877 og i 1880 blev anlægget opkøbt af De Danske Sukkerfabrikker også kaldet DDS. Følgende byggede De Danske Sukkerfabrikker en fabrik i Nakskov i 1882. I 1883 rådede DDS dermed over Danmarks tre eneste sukkerfabrikker og C.F. Tietgen ønskede nu at udvide virksomheden til Nykøbing F. En falstersk godsejer, Edward Tesdorpf, var dog af en anden mening, han ville bygge en andelssukkerfabrik, der var ejet af de landmænd, som skulle levere sukkerroerne. Kampen mellem de to rigmænd er blevet kaldt ”etatsrådernes krig”, og den endte med, at Tesdorf vandt og fik etableret en andelssukkerfabrik i Nykøbing F. Fabrikken fik navnet '''Sukkerfabriken Nykøbing.''' I begyndelsen var et samarbejde mellem sukkerfabrikken i Nykøbing F. og DDS meget problematisk, men begge parter endte dog med at drage nytte af hinanden.

Sukkerfabrikken Nykøbing blev opført i 1884 syd for havnen og med egen pramhavn. Sukkerroer er tunge og fylder meget og transporten fra marker til fabrikken måtte derfor planlægges. Sukkerfabrikken havde anlagt pramhavnen for at lette adgangen for levering af roerne. Der blev derfor anlagt skibsbroer med modtagestationer mange steder langs kysten rundt på Falster og på Lolland. En modtagestation bestod af en skibsbro, hvorfra der gik en smalsporet sporvej beregnet til hestetrukne vogne. Her blev roerne vejet og jordprocenten fastsat, hvorefter de blev læsset på prammene og sendt afsted til sukkerfabrikken. De første år blev der også anlagt og benyttet en sporvej fra Nykøbing F. til Karleby med et sidespor til Sdr. Ørslev. Den fulgte landevejen, hvor to heste blev ledsaget af en kusk trak 12-15 vogne på smalle spor til fabrikken. I 1886 blev der også mulighed for levering af roer med på Sydfalster med Gedser-banen og efter 1910 blev en del af de hestetrukne sporvogne, også afløst af bl.a. Stubbekøbing-Nykøbing-Nystedbanen.

Efter anden Verdenskrig blev det nødvendigt med både en modernisering og en udvidelse af sukkerfabrikken i Nykøbing F. Nykøbing Sukkerfabrik var bygget til i hovedsagen at producere råsukker, som ikke er egnet til konsum og derfor ikke kan derfor sælges direkte til forbrugeren. Råsukkeret blev raffineret til videresalg i bl.a. København. Men i 1952 blev der indkøbt et mindre hvidtsukkeranlæg fra Tyskland og dermed gik man fra udelukkende at producere råsukker til også at fremstille hvidt sukker. I starten var det dog i mindre omfang, hvor 40% af produktionen var hvidt sukker. Omlægningen medførte et behov for ændrede lagerforhold og der blev opført flere store siloer. Motoriseringen af både landbrug og landevejstrafik havde givet dyrkerne et ønske om at levere direkte til fabrikken via traktorvogne eller lastvogne. Som konsekvens heraf blev pramtransporten nedlagt i 1958 og pramhavnen fyldt op. I 1960 var jernbaneanlæg og -spor r nedslidte, og samtidig tog man en generel vurdering af roetransportsystemet. Det endte med en beslutning om også at nedlægge jernbanetransporten af roer. I 1960 åbnede fabrikken en pakkeafdeling, hvor det færdige sukker blev pakket i papirsposer, som var klar til forbrugeren. Et egentligt anlæg til raffinering af sukker blev indrettet i 1963, og fra kampagnen i 1964 blev hele produktionen samlet i Nykøbing F. Råsukkerfremstillingen ophørte således og fabrikken producerede herefter 100% hvidt sukker.

I 1989 fusionerede DDS med De Danske Spritfabrikker (som også var grundlagt af Tietgen) og Danisco. Den sammenlagte koncern, der nu hed Danisco A/S, opkøbte samme år Andelsselskabet Sukkerfabrikken Nykøbing og var herefter eneste sukkerproducent i Danmark. Op gennem 1990erne opkøbte Danisco virksomheder i både Sverige, Finland og Litauen. I 2009 blev Danisco opkøbt af den tyske koncern Nordzucker, som internationalt hedder Nordic Sugar. I 2018 ejes og drives sukkerfabrikken i Nykøbing F. stadig af Nordic Sugar.

'''Sukkerfabriken Nykøbing. 1884-1984.''' Red. Else-Marie Boyhus Sukkerfabrikken Nykøbing Limiteret, 1984 '''Nykøbing på Falster gennem tiderne. Anden del Demokratiets vækst.''' Georg Nørregård Nykøbing F. kommune, 1982 '''Mennesker omkring en virksomhed''' Palle R. Brandt Årbog nr. 10 udgivet af Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. og Museet Falsters Minder Nykøbing F, november 1991 '''Dansk industri. Sukkerfabrikkerne - Roer i lange baner.''' Hanne Christensen Årbog nr. 26, Kulturmindeforeningens og Guldborgsund Museum Guldborgsund Museum, 2007 Henvisning til nutid: [http://www.nordicsugar.dk/ http://www.nordicsugar.dk/]