Stryget ved Vestermølle


Stryget søger for, at ørreder igen kan komme op og gyde i Sønderbækken. Foto: Skanderborg Museum.


Efter slyngene fortsætter bækken ud i Skanderborg sø. Foto: Skanderborg Museum.

Intro

I 2010 blev der anlagt et såkaldt ”stryg” uden om mølledammen, så ørreder efter 500 år igen fik mulighed for at gå fra søen og op til gydepladserne i Sønderbækken.

Mølledammen får sit vand fra Sønderbækken, der udspringer mellem Fruering og Hvolbæk. Ved dammens anlæggelse tilbage i middelalderen blev bækken ført via en gravet kanal øst for stuehuset og over til dammen og møllehjulet. Sønderbækken bugter sig i en dybt nedskåret kløft og er et fint naturligt vandløb med stort fald, slyngninger og grus og stenbund. De varierede fysiske forhold gør, at der er mange potentielle gydepladser for ørreder og mange levesteder for vandløbsinsekter.
Mølledammen har i århundreder dannet en spærring for vandløbsfaunaen pga. et ca. 2 meter højt styrt ved afløbet i dammen. Men i 2010 blev bækken restaureret, og der blev anlagt et såkaldt stryg uden om møllens vandsøjle. Det krævede bl.a. en dæmning ned gennem dammen. Med stryget fik ørreder mulighed for efter 500 år igen at gå fra søen op til gydepladserne i Sønderbækken.
Den karakteristiske del af Vestermølle-stryget er vandløbet med hårnålesving gravet ned i mølledammens sydøstside i 2010. Kravet til Hedeselskabet, der forestod arbejdet, var, at vandet ikke på noget sted måtte have et fald større end to cm. pr. løbende meter. Efter vejunderløbet fortsætter Sønderbækken ned gennem Vestermølles sydhave i et nyt bugtet løb.

Tekst: Vestermølle Møllelaug.


Vestermølle ligger ved østsiden af Skanderborg sø, ved vejen fra Skanderborg til Odder. Gennem mere end 500 år har der her været drevet et betydeligt landbrug med møllerivirksomhed. Her kom bønderne kørende for at få deres korn malet ved vandets kraft fra møllehjulet og siden en turbine.
Der lå flere vandmøller langs søen. Længere ind mod byen lå Skvæt Mølle og videre ud af vejen kom man til Røde Mølle, hvor jorden var rød af naturligt okker og jern i jorden. I middelalderen hørte Vestermølle sammen med disse to møller samt Gjesing- og Hede Mølle under Ring Klosters besiddelser. Vestermølle har været leverandør af mel til hoffet. I gamle optegnelser kan man se, at Frederik 2. har bestilt mel fra Vestermølle, når han regerede fra Skanderborg Slot i slutningen af 1500-tallet. Normalt malede møllerne fortrinsvis brødmel af rug. Men i 1587 gav kongen tilladelse til, at Vestermølle lavede sigtemel, så man ikke behøvede at drage helt til Århus efter denne fine vare. Forskellige møllere fæstede møllen for kongen gennem årene. Da Skanderborg slot med besiddelser blev solgt i 1767 kom møllen på private hænder.
I 1987 købte Skanderborg Kommune bygningerne og resten af jorden. Siden 2009 er Vestermølle blevet renoveret med hjælp fra private fonde, virksomheder og foreninger. Vestermølle er i dag ramme om værksteder samt forenings- og mødelokaler for en række folkelige foreninger. Kommunen har vederlagsfrit stillet Vestermølle til rådighed for foreningerne, foreløbig frem til 2036.
Tekst: Vestermølle Møllelaug.