Stranding og forlis, Iris


Redningsbåden fra Nymindegab går ud


Vejrs redningsbåd i 1920erne

Intro

Iris strandet og forlist 12. januar 1906 kl. 13.00 ved Horns Rev.

Kl. 1 FM., da Horns-Rev Fyrskib pejledes i NØ. 3/4 N. ca. 6 Kml.'s Afstd., blev Kursen sat. SØ. 3/4 Ø. for at gaa klar S. om Vyl Fyrskib. Da dette Kl. 3 1/4 endnu ikke var kommet i Sigte, skønt I., der gik med ca. 7 Kml.'s Fart. efter Bestikket kund skulde være ca. 7 Kml. fra det, besluttede kapt. at stoppe for at hive Loddet, som var klar til Brug, men forinden dette skete, medens han var inde i Bestiklukafet for at sætte Skibets Plads ud i Kortet, stødte I let i Grunden. Roret lagdes straks haardt Bagbord, og I. svingede S. over, men huggede straks efter haardt og blev læk. Maskinen blev afvekslende kastet "Fuld Kraft bak" og "Fuld Kraft frem", men da et Par af Skrubladene blev slaaet af, blev den stoppet, og Styrbords Anker sat, for at I. ikke skulde drive længere ind paa Grunden. Nødsignaler afgaves, og under tiltagende Sø, som brød mere og mere over Skibet, steg Vandet i Rummet, skønt der i Maskinen blev pumpet, saa længe der kunde holdes Damp. Efterhaanden skylledes det opstaaende bort, 3 Baade knustes, og Skibet sank dybere i Sandet. D. 13/1 Kl. 1 FM. stod Vandet 3 Fod over Dækket, og en Time senere forlod Besætningen (17 Md.) I. i den tilbageværende Styrbords Redningsbaad for at søge at naa Land. Da de naaede ind til Kysten var Brændingen imidlertid saa stærk, at de ikke turde vove Landsætning, og uden Levnedsmidler holdt de da gaaende langs Kysten, indtil de d. 14/1 Kl. 1 EM. - efter ca. 36 Timers Roning, og efter at 1 Md., Fyrbøder H. Hamataino, ½ Time forinden var død af Afkræftelse og Kulde - i meget forkommen Tilstand blev bjærget af Redningsbaaden fra Nymindegab. I., der var assureret for 38.000 Kr., blev Vrag, og Ladningen af Værdi ca. 250.000 Kr. gik tabt.

Anm 1. Allerede d. 13/1 Kl. 3½ EM. var Baaden blevet observeret fra Land. Og trods uheldige Vejrforhold - høj Sø. Byger og Taage - blev Redningsbaaden fra Vejrs Redningsstation sat i Vandet og roet ud over den yderste Revle, men den kunde ikke finde de skibbrudne, og henad Aften søgte den i Land. Hele Natten patrouilleredes paa Kysten, og da det næste Morgen meldtes, at Baaden var ud for Kjærgaarde, blev Redningsbaaden kørt N. paa langs Stranden, men imidlertid var Redningsbaaden fra Nymindegab gaaet ud. Og denne lykkedes det, som foranført, med ikke ringe Fare at bjærge de skibbrudne.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV.lig Frisk Kuling. Skyet. Diset

Årsag: Aarsagen til Grundstødningen maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives Strømsætning.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1906.


Iris var en norsk damper med hjemsted i Bergen i Norge. Skibets fører var: I. Devig. Skibet havde 17 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med oliekager. Det var undervejs fra New Orleans i USA til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1906.


Af skibets 17 besætningsmedlemmer omkom 1. Hans navn er: Fyrbøder H. Hamataino.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1906.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.