Store Linde Forskole


Store Linde skole

Intro

Store Linde skole var oprindelig en herregårdsskole. Den blev oprettet i 1790 af Grev Moltke på Bregentved som en ekstraskole for at aflaste Karise skole. Kilde: Kirkeskovs Forlag

Store Linde skole blev oprettet den 29. maj 1790 for at aflaste Karise skole.
Grev Moltke lod opføre et 9 fags skolehus og ansatte en ustuderet mand, skomager Børge Olsen, som lærer.
Som løn fik han af Greven 10 rdl., 6 læs hø, 6 læs halm og 2 læs skovbrænde.
Af de 12 gårde i Store Linde skulle han have 3 tdr. rug, 3 tdr. byg, græsning til 2 køer og 4 får samt et stykke jord ved skolen og et stykke af Enghaven.

Børge Olsen døde i 1815, 83 år gammel. Herefter fortsatte skolen med endnu to ueksaminerede lærere. Senere ansættes uddannede seminarister som lærere ved skolen. Dog er stillingen som lærer i Store Linde ikke så eftertragtet og flere flyttede til Karise skole, når lejligheden bød sig.

Da indbyggertallet i sognet voksede, bl.a. på grund af jernbanens åbning, meldte der sig vanskeligheder og utilfredshed med skoleforholdene. Dette bevirkede, at der i 1890 oprettedes en friskole. Denne eksisterede dog kun til omkring år 1900. Allerede på dette tidspunkt opstod centralskoletanken. D.v.s. at samle de store elever fra 10 års alderen fra Store Linde og Karise og sætte ind med udvidet undervisning.
Ubetinget tilslutning hertil var der ikke, men ideen blev ført ud i livet og en ny skolebygning opførtes i Karise i 1907.
For skolen i Store Linde betød det, at den omdannedes til forskole fra 1907 med ansættelse af en lærerinde til at undervise børnene fra 7 til 10 år.
Som sådan eksisterede Store Linde skole til omkring 1970. Bygningen blev solgt og er herefter anvendt til privat beboelse.


Nedennævnte personer har været ansat som lærere ved Store Linde skole.
Børge Olsen 1790-1815 (med efterfølgeren som hjælpelærer de sidste år)
Jens Christensen Giesing 1815-1939
Otto Emil Engel 1839 - ?
Preben Hansen ?
Ferdinand Kristensen ? - 1907
Marie Pedersen - senere gift Hansen 1907 - 1950
Bente Haxhausen 1950 - ?
Lissy Bjerrum - ca. 1970, hvor skolen blev nedlagt.