Stjær Stenskov


Vandløb i Stenskoven


Stenstrøning i Stenskoven

Intro

Sidste istid bragte mange store sten fra Skandinavien til Danmark, og de er med tiden blevet brugt til skov- og markdiger, bygninger, veje og jernbaner. I Stenskoven får man et få et unikt indtryk af, hvordan stenene oprindeligt lå strøet ud over landskabet. Nyd også synet af de mangeartede mosser.

Fredningen syd for Harlev - Tåstruplandet - dækker 220 ha og omfatter bevaringsværdige naturtyper som bl.a. kalkoverdrev, kildevæld og rigkær samt arterne odder og den meget sjældne sumpvindelsnegl. Netop for at beskytte naturen og fortidsminderne og skabe et sammenhængende naturområde foreslog Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune i 2009, at området skulle fredes. Fredningen omfatter Tåstrup Sø, Tåstrup Mose, Lillering Skov, Stjær Stenskov og Stjær Søskov. Istidens stenbestrøninger i Stjær Stenskov og Stjær Søskov blev fredet allerede i 1961, og ca. 30 år senere blev Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose udpeget til et såkaldt Natura 2000-område på i alt 135 hektar. Med den sammenhængende fredning af hele Tåstruplandet er området nu omfattet af en samlet plan for beskyttelsen af både natur og fortidsminder. Og der er skabt god tilgængelighed og formidling for alle.

Sidste istid bragte mange store sten fra Skandinavien til Danmark, og de er med tiden blevet brugt til skov- og markdiger, bygninger, veje og jernbaner. Heldigvis kan man her i Stjær Stenskov og i Lillering Skov få et unikt indtryk af, hvordan stenene oprindeligt lå strøet ud over landskabet. Nyd også synet af de mangeartede mosser, der vokser på stenene. Der drives jagt flere steder i Tåstruplandet. Blandt andet er der jagt på råvildt fra de hochsitze, som I ser i hegn og skovbryn. I de senere år er bestanden af råvildt vokset, mens bestanden af fuglevildt, bl.a. agerhøns, er faldet dramatisk. Det skyldes nye dyrkningsmetoder i landbruget med meget store marker uden ukrudt og dermed færre gemmesteder og mindre føde til fuglene. I sump- og rørskoven rundt om Tåstrup Sø lever en mangfoldighed af fugle, og en del arter kan opleves fra fugletårnet. Andre lever skjult i rørskoven og kendes bedst på stemmen” Fuglekoret sammensættes af bl.a. stor flagspætte, gærdesmutte, bogfinke, sangdrossel, halemejse, nattergal, rørhøg, rørdrum, rørsanger, vandrikse og skægmejse. Gå en tur ud til fugletårnet. Her kan du nyde det mangfoldige kor af fuglestemmer. Og nyd det rige fugleliv ved søen, de unikke stenstrøninger i skovene, de rislende vandløb med små stenbroer og gravhøjene, som minder os om, at her har levet mennesker siden stenalderen. Men husk, at Tåstruplandet også nu er ramme om flere familiers og landmænds hverdagsliv. Alle, der gæster fredningen, skal vise hensyn.

''Publiceret''