Stistedvej 104, Skikballegård


Postkort med Skikballegård ca 1920

Intro

Skikballegård er en enestegård, dvs. at den ikke er udflyttet fra landsbyen, men altid har ligget for sig selv. I Gauerslund ejerlav er den gård nr. 3, matr. nr. 17

Gert Hviid i Vejle har gennem mange år drevet slægtsforskning og har skrevet flere artikler
om bl.a. sin egen familie. Vi tillader os at plukke i hans beretning om de ældst kendte
slægter på Skikballe, iblandet hvad vi har fundet: Før 1569 var Jørgen Jensen og hustru Karen Gregersdatter ejere af gården, men 16. juni dette år solgte de den til Kronen repræsenteret ved lensmanden på Koldinghus Morten Svendsen. De blev derefter fæstere på gården, og deres søn, Jens Jørgensen, blev efterfølger. Han var der bl.a. i 1634. Efter ham har Iffuer Jensen været der i 1651 og 1653, og i 1664 er der to mand på fæstet: Søffren Jensen og Niels Søffrensen. Om der er tale om fader/søn, ved vi ikke. Omkr. 1666 og i hvert fald til 1688 er fæsteren Jens Sørensen (søn af Søffren Jensen), gift med Birthe Jepsdatter. De fik sønnen Jep Jensen, der nok har overtaget fæstet ca. 1700-05.
Han giftede sig ca. 1706 med Anne Christensdatter, med hvem han fik datteren Birthe
Jepsdatter.
Denne var kun to år gammel, da faderen døde i 1710, Enken giftede sig kort efter, den 11.
juli 1710, med den 27-årige Michel Madsen fra Sellerup. I et dokument skrevet på bryllupsdagen lover Michel Madsen at tage vare på Birthe Jepsdatter. Det hedder bl.a.:

"Anno 1710 d: 11 Jullj Vare vi underskrefne forsamblede i Sal; Jep Jensens huus i Skichballe oc hold et Wenlig og Kierlig Giftermaale med Ærlig oc Velagte ungekarl Michel Madsen oc dend Erlig oc Gud frøgtige Danne Konne Anne Christensdatter ----. Da louer
oc tilforpligter ieg mig Michel Madsen,at skall giffue Sal: Jep Jensens efterlatte daatter Birthe Jepsdatter 40 Sletdaler siger føretyve Sldr, oc en døgtig seng efter hendes fader friidt ud, oc loffuer ieg Michel Madsen at skall frem holde samme fornefndte barn baade til Ære oc lere, indtil hun bliver 15 Aar. Oc saa lenge skall samme Penge staae Renteløs.
Dette altsammen som foreskrefnet staae, Testerer jeg med min egen Hand underskrefuen -.
Barnet blev senere gift med gårdmand Jes Hansen i Mørkholt, hvor hun døde i 1739, 31
år gammel. Michel Madsen gav 12 rdl. i indfæstning (afgift) for at komme til gården. Han døde 1736, og enken fik lov til at beholde fæstet, som deres søn Mads Michelsen overtog i 1743. Da bestod gården af 34 fag huse i mådelig tilstand og der var en besætning på 4 heste, 5 køer, 6 ungkvæg og 8 får. Mads Michelsen giftede sig 1746 med Ellen
Hansdatter fra Sellerup. Hans gamle moder blev boende som aftægtskone til sin død i
1752. Mads Michelsen døde i 1760, og Skikballegård fik en ny familie ind som fæster.
Det var Steffen Pedersen Dahl, som blev der til sin død 1777, 50 år gammel. I Gauerslund
kirke hænger et lille krucifiks, som er skåret af ham.

Det var den senere sognepræst i Anst/Gjesten ved Vejen Jens Høstmarck, søn af Pjedstedprovsten Niels Jensen Høstmarck, der nu købte Skikballegård, men allerede 1782 solgte han den til Wilhelm Adolphsen Breth, der kom fra den fædrene gård i Mørkholt, han var født i Vinding, som sine andre brødre. Han var ugift og havde sin moder, Johanne, på 71 år med ind på gården, da hendes mand, trompeter Adolf Wilhelmsen Breth var død i
Mørkholt i 1773, hun dør i 1806. Jens Høstmark havde dog en slags aftægt stående i gården, som blev betalt ud i 1813, med 200 rdl. Kontant.
Da Wilhelm Breth ikke var gift og ingen børn havde, solgte han 1794 til sin 2 år yngre broder, Adolph Adolphsen Breth, der var født 1741, og dennes kone Mette Bendixdatter, de var blevet gift i Vinding i 1770. Deres søn, Adolph Adolphsen Breth (II) overtog gården
få år senere, sandsynligvis i forbindelse med sit ægteskab den 12. oktober 1802 med Johanne Clausdatter fra Hvilested kro.

Skikballegård har hele tiden været en af de allerstørste gårde i Gauerslund sogn. I 1783
fik Wilhelm Breth vurderet til brandforsikring, og da er gården den dyreste i sognet,
1520 rdl. med præstegården som den næststørste på 1300 rdl. Skikballegård er firelænget, der er 62 fag bygninger i alt, og stuehuset alene er på 16 fag, af brændte sten og tækket med tagsten, vurderet separat til 760 rdl., hvilket er mere end de fleste andre gårdes totalvurdering. I 1802 vurderes til 2000 rdl., og i 1813 til 1900 rbd., men Adolph Breth vil som de fleste andre ikke forsikre til fuld værdi, men nøjes med 1000 rbd.

Adolph Breth (III), der blev født i november 1812, overtog gården i 1842. Han giftede sig i
august 1848 med den 24-årige Mette Marie Hansdatter Elkjær fra Pjedsted, og i maj 1849
fik de en datter, hun døde kun 4 måneder gammel af tuberkulose, og 19. november
1849 døde Mette Marie af samme sygdom. Nogle år senere, nemlig den 18. oktober 1851,
giftede Adolph Breth sig igen, denne gang med en kusine til sin første kone. Det var datteren på Brøndsted mølle, Karen Sørensen, der var født i 1826, de nåede at få 6 børn.
Sønnen Adolf Adolfsen Breth (IV) blev født den 25. april 1859, og giftede sig 14. oktober
1886 med den 30-årige Mette Marie Jacobsdatter fra Brejninggård. De købte Skikballegård med dens 9 ¾ tønder hartkorn for 75.000 kroner.
Han døde kun 47 år gammel af en lungesygdom i februar 1907, og hans kone, Mette Marie døde 2½ år senere i september 1909.
Deres søn Adolf Adolfsen Breth (V) overtog bedriften, med god støtte fra nogle onkler,
Søren Adolfsen Breth på ”Knudsensminde”, Jes Jacobsen på ”Brejninggård” og Niels Sørensen på ”Gravensgård” i Gårslev. Adolf Adolfsen Breth (V) var født den 12.
december 1892, og var altså kun 17 år gammel, da han blev gårdejer, - til gengæld havde
han så gården i mange år. Han giftede sig i 1918 med den 2 år yngre Dorthea Jensen fra
Andkær Skovby, hun døde i 1954 og han i 1968.

Datteren Agnes og hendes mand, Christian Jørgensen, der var blevet gift i 1946, havde
hjulpet med at drive gården, som de så overtog i 1966/67. De solgte i 1977 til deres ældste
søn, Adolf Adolfsen Breth (VI) og hans kone Hanne. De var blevet gift i 1974, og
havde boet i ”fodermesterhuset” til det blev for lille, hvorefter de flyttede i et hus på Bjerrevænget 23 i Brejning, hvor de boede indtil 1980, hvor de byttede bolig med hans forældre og flyttede ind på Skikballegård. Agnes
bor stadigvæk i huset på Bjerrevænget,

Skikballegård var en af de største gårde på egnen med ca. 100 td. land agerjord og 22
td. skov. Jorden er nu solgt og omdannet til golfbane.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund I, 2005