Stensmark


Længe var Stensmark ikke dens ejeres hovedbesiddelse, men hørte i stedet under de store godskomplekser grevskabet Scheel og stamhuset Benzon. Derfor havde Stensmark ingen hovedbygning af betydning, før den nuværende blev opført i 1872.

Intro

Stensmark ligger på det østligste Djursland. I middelalderen var det krongods, der blev forlenet til Otte Nielsen Rosenkrantz og hans efterkommere. Fra 1586 var Stensmark underlagt herregården Sostrup, hvorigennem den fra 1725 indgik i grevskabet Scheel og fra 1829 i stamhuset Benzon.

''Historien om Stensmark'' I middelalderen var Stensmark en del af kronens gods, og i 1441 var gården et len, som Christoffer 3. gav Otte Nielsen Rosenkrantz på livstid. Stensmark var efterfølgende forlenet til både hans søn og barnebarn. I 1575 overtog Erik Lykke Stensmark som sin ejendom. Da sønnen Falk Lykke var ejer blev Stensmark i et jordbytte i 1586 underlagt herregården Sostrup, og Stensmark blev i realiteten nedlagt som herregård. Sostrups ejer var Jacob Seefeld, men hans efterkommer måtte i 1612 sælge Sostrup, og derfor også Stensmark, til Jørgen Skeel. I 1725 blev grevskabet Scheel oprettet af Christen Skeel, og Stensmark indgik heri som en del af grevskabets besiddelser. Da oldebarnet greve Jørgen Scheel opbrugte slægtens enorme formue, blev grevskabet i 1807 ophævet i et forsøg på at dække hans gæld. Staten overtog godskomplekset bestående af Sostrup, Stensmark og en række andre gårde indtil Jacob von Benzon købte det i 1829. Han oprettede stamhuset Benzon, men på grund af dårlige økonomiske forhold blev bl.a. Stensmark solgt fra stamhuset i 1839. Stensmarks nye ejer blev O. A. la Cour, og herregården var efterfølgende hyppigt udsat for ejerskifte indtil 1918, hvor R. Ric-Hansen blev ejer. I dag ejer efterkommeren Robert Ric-Hansen herregården. ''Markante ejere'' 1441-1485: Otte Nielsen Rosenkrantz 1695-1731: Christen Skeel 1786-1823: Jørgen Scheel 1829-1839: Jacob von Benzon 1855-1876: Adolph Wilhelm Dinesen Læs mere om Stensmark på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/stensmark danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den grundmurede hovedbygning er opført i 1872 i én etage med høj kælder og fuldvalmede gavle. Mod gårdspladsen er der over indgangen et pyntetårn, og mod havesiden er opført en kort vinkelfløj i midteraksen. ''Omgivelser'' Sammen med hovedbygningen danner den trefløjede avlsbygning en ramme rundt om en større gårdsplads. Avlsbygningerne blev opført i 1923 og er i grundmur. ''Bygninger og gods'' 1872: Hovedbygning opført 1923: Avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Stensmarkvej 22, 8500 Grenaa Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers amt, Djurs Nørre herred, Hammelev sogn Ejer: Robert Ric-Hansen (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift (2017) Størrelse: Ager 176ha, eng 33ha, skov 19ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er vurderet til bevaringsværdi 3. (2017)

''English'' Stensmark was in the Middle Ages a royal estate and the fief-holders were of the noble family Rosenkrantz. From 1586 Stensmark became part of the manor Sostrup. Through Sostrup it became part of the vast estate Scheel owned by the counts of Scheel in 1725. The estate Scheel was abolished in 1807 due to the Count’s extensive spendings. The Danish state took over the estate and sold it in 1829 to Jacob von Benzon who established the entailed estate of Benzon. In 1839 Stensmark was separated from the entailed estate of Benzon due to financial difficulties.

''Publiceret''