Stenalderhuset ved Strandegård i Roholte sogn


Fund fra Strandegård Mark, ca 1940. Foto Arne Aasbjerg


Skitse med stenalderhuset's beliggenhed ved Strandegård. Tegnet af Edvard Hjarsøe.


Hustomten af stenalderhuset ved Strandegård

Intro

I 1928 fandt læge Rasmussen, Faxe, en hustomt fra stenalderen på Strandegårds mark i Roholte sogn. Egnen var allerede tidligt i stenalderen beboet, da naturforholdene var gode med frugtbar jord og mildt klima. Tomten er igen dækket til med jord.

Oldtidsbebyggelsen blev fundet, fordi der gennem årene var opsamlet mange flinteredskaber og affaldsstykker på Strandegårds mark ud til kysten.

En sommerdag i 1928 begyndte Dr. Rasmussen fra Faxe at undersøge stedet, som viste sig at være en begrænset boplads, måske en hustomt.
Efter denne første udgravning blev der givet underretning til Nationalmuseets Oldtidsafdeling.
Gennem 2 år blev fundstedet nærmere undersøgt under ledelse af museumsinspektør H.C. Broholm.

Undersøgelsen afslørede en hustomt, som på det tidspunkt i 1928 var den ældste kendte i Danmark.
Den stammede fra overgangstiden mellem ældre- og yngre stenalder, ca. 2500-1500 f.kr.Den rektangulære hustomt lå i nord- sydlig retning og havde indgang mod syd. Det havde været et stort hus, 12m langt og 6m bredt. To parallelle stensætninger dannede husets ydermure og indervæggene bestod af jord eller græstørv. Der var ingen tegn på, at der havde været brugt ler til huset.

Indenfor murene fandtes et sammenstampet gulv, og midt i huset var en forhøjning bestående af større sten og fyldt ud med mindre sten. Dette sted har muligvis været brugt som beboernes soveplads.

Da udgravningen var tilendebragt blev hustomten igen overdækket med jord.
I 1948 vendte Nationalmuseets folk tilbage for at foretage yderligere undersøgelser.Der var forskellige flinteredskaber, kærneøkser, skivespalter, flækker, skrabere, tværpile samt bl.a. en kæmpemejsel. Der blev også fundet lerkarskår og knoglestykker. Fundene var alle fra Ertebøllekulturen. Mange af fundene findes i Nationalmuseets Oldtidsafdeling.