Stavidsåen


Stavidsbroen. Jenny Kristensen, "Gammelgaard" med børnene Frands og Maren på vognen.


Stavidsåens uddybning. Tilskueren er J.P.Jensen


Uddybning af Stavidsåen under besættelsen. Bemærk gasgeneratoren bag på maskinen.

Intro

Under besættelsen i fyrrene rettede man Stavidsåen og sænkede vandstanden og nu i 2011 føres den tilbage til sit oprindelige løb.

Stavidsåen begynder ved udløbet fra Andebølle Mose og fortsætter over Paddesø til Morud og videre gennem Bredbjerg. Ved Dybvad Bro i Trøstrup løber den ind i Odense Kommune, gennem Gl. Korup til Næsby hvor der sluttelig løber ud i Odense Kanal i nærheden af det gamle værft.
Landbrugets krav om mere agerjord samt arbejde til de mange ledige, førte under besættelsen til at Stavidsåen blev uddybet og rettet ud så den mere antog karakter af en kanal.
De tidligere så frodige enge blev afløst af givtige kornmarker, men vandstands-sænkningen betød også at planter og dyr der før levede på de fugtige enge forsvandt og i de senere år er der opstået stor interresse for re-etablere åløbet
Projektet med at genskabe vådområderne langs Stavidsåen udføres ved at genindføre åens slyngninger og hæve vandstanden, hvorved kvælstofudledningen mindskes, vandkvaliteten hæves og forholdene for ådalens flora og fauna forbedres.
I den genslyngede å, der i 2011 bliver forlænget med ca. 1 km. vil der på udvalgte steder blive udlagt sten og grus til forbedring af forholdene for muslinger og fisk.
Stavids Å projektet omfatter strækningen fra Dybvad Bro til Næsby og vil med de nye vådområder tilføre gode oplevelser til både mennesker og dyr.